Ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi (GDPR)?

OZ Downov syndróm pracuje s vašimi osobnými údajmi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, ako aj na zabezpečenie dodržiavania zákonných zásad spracúvania osobných údajov, aby tieto boli spracúvané zákonne, aby bola zabezpečená minimalizácia osobných údajov a ich uchovávania a aby boli spracúvané osobné údaje len na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, OZ Downov syndróm prijalo primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia pre zachovanie integrity a dôvernosti vašich osobných údajov.

OZ Downov syndróm ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúva :

  • V informačnom systéme registráciu za člena OZ Downov syndróm osobné údaje na účely administrácie členskej základne, vrátane zasielania Newslettra a informácií o činnosti OZ Downov syndróm vrátane pozvánok na akcie OZ Downov syndróm a valné zhromaždenie. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah. Z tohto dôvodu sú spracúvané osobné údaje nevyhnutné na naplnenie predmetu zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme poskytovať inštitúciám len na základe legislatívnych požiadaviek. Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas trvania členstva a 2 roky po ukončení členstva.

Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať potvrdenie o tom, či OZ Downov syndróm spracúva Vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa. Ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie o

  1. účele spracúvania osobných údajov,
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  5. prípadnom zdroji osobných údajov, ak sme osobné údaje nezískali od Vás.

V prípade, že ste OZ Downov syndróm udelili súhlas, máte právo ako dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, máte právo požiadať OZ Downov syndróm o opravu osobných údajov, o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla OZ Downov syndróm alebo e-mailovou formou na adresu oz@downovsyndrom.org.