Príspevok na opatrovanie

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel/ka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, svokor, svokra, švagor, […]

Príspevok na kúpu auta

Príspevok na kúpu auta slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb). Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu […]

Predĺžená rodičovská dovolenka

Čo je rodičovský príspevok? Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Vypláca ho príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Termíny ako „predĺžená“ rodičovská dovolenka alebo „predĺžený“ rodičovský príspevok zákon nepozná. Je to hovorový termín. Rodičovská dovolenka, ktorej účelom je prehĺbenie starostlivosti o dieťa, sa v zásade poskytuje do […]

Príspevok na diétne stravovanie

Ide o príspevok na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu, pričom zákon rozlišuje 3. skupiny diét. Ochorenia sú presne definované v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. Výška peňažného príspevku je mesačne: 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 39,88 € pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine, 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú […]

Peňažný príspevok na hygienické potreby (na plienky)

Zo skúsenosti vieme, že s vybavovaním treba začať až po 3. roku života dieťatka, skôr do ÚPSVaR neschváli. Požiadať o túto kompenzáciu môžete vtedy, ak má dieťa ochorenie uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP – v našom prípade to môžu byť kožné ochorenia alebo inkontinencia III. stupňa. Peňažný príspevok sa neposkytuje: […]

Príspevok na pohonné hmoty

Príspevok na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla (pohonné hmoty – benzín, nafta) slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla. Kedy žiadať? Žiadať je možné aj pred 3. rokom veku dieťaťa, keď sa dieťa začne socializovať a navštevuje rôzne druhy terapií v rôznych zariadeniach. POZOR! Príspevok je viazaný na príjem domácnosti. Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je […]

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu s ŤZP sa vyhotovuje na základe posúdenia, či je / nie je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. O parkovacom preukaze sa vydáva rozhodnutie na základe žiadosti a lekárskych nálezov.  ÚPSVaR vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí […]

Preukaz ŤZP (preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím)

Ako požiadať? Žiadosť o preukaz ŤZP sa podáva na oddelení posudkovej činnosti ÚPSVaR v bydlisku žiadateľa. K žiadosti sa prikladá lekársky nález vyplnený všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť nie je limitovaná vekom. Odporúčme podať ju už v prvých rokoch života dieťaťa. Podmienkou je, aby miera funkčnej poruchy žiadateľa […]