Príspevok na pohonné hmoty

By Veronika Plesníková
0

Príspevok na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla (pohonné hmoty – benzín, nafta) slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou vozidla.

Kedy žiadať? Žiadať je možné aj pred 3. rokom veku dieťaťa, keď sa dieťa začne socializovať a navštevuje rôzne druhy terapií v rôznych zariadeniach.

POZOR! Príspevok je viazaný na príjem domácnosti.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

  • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a zároveň aj na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
  • vlastník vozidla, ktorý prepravuje ŤZP osobu nesmie mať oprávnenie na vykonávanie prepravy (nemôže ísť napr. o vozidlo taxislužby)
  • príjem ŤZP nepresahuje trojnásobok sumy životného minima
  • osoba s ŤZP využíva tento príspevok na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity (onkologický pacient môžu príspevok využívať aj do nemocnice)

Peňažný príspevok sa neposkytuje:

  • ak sa osobe s ŤZP poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
  • ak je príjem osoby s ŤZP a spolu posudzovaných osôb vyšší ako trojnásobok sumy životného minima

Príjem sa zisťuje ako priemerný príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v uplynulom kalendárnom roku. Dôležité je preto nielen to, aký príjem má samotný žiadateľ (dieťa), ale aj aký príjem majú rodičia žiadateľa a jeho neplnoletý súrodenci. Čím vyšší príjem má rodina, tým nižší príspevok môžete na Vaše dieťa ŤZP poberať.

Príspevok sa poskytuje každý mesiac v rovnakej výške 35,88 € (16,70 % zo sumy ŽM pre jednu plnoletú fyzickú osobu), nákup pohonných hmôt sa nedokladuje.

Žiadosť o príspevok (rovnaká pre všetky príspevky a preto musíte uviesť, o aký peňažný príspevok žiadate, pretože ich môže byť aj niekoľko) sa podáva písomne alebo elektronicky na ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska žiadateľa spolu s:

  • tlačivom lekársky nález – vyplnené všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (za vyplnenie neplatíte lekárovi žiaden poplatok)
  • doklady, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery osoby ŤZP a osôb, ktoré sa s ňou posudzujú (napr. potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, daňové priznanie, vyhlásenie o majetku)

Na základe záverov z lekárskej správy a sociálnej (financie, majetok) posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. 

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *