Predĺžená rodičovská dovolenka

By Veronika Plesníková
0

Čo je rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Vypláca ho príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Termíny ako „predĺžená“ rodičovská dovolenka alebo „predĺžený“ rodičovský príspevok zákon nepozná. Je to hovorový termín.

Rodičovská dovolenka, ktorej účelom je prehĺbenie starostlivosti o dieťa, sa v zásade poskytuje do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 3. rok svojho veku. Týmto dňom sa rodičovi spravidla rodičovská dovolenka končí a nasledujúci deň by mal nastúpiť naspäť do práce. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, ktorý vyžaduje osobitnú starostlivosť, je však možné požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 6. rok veku.

Rovnako tak rodičovský príspevok. Nárok naň zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom určený vek (ak dieťa dovŕši vek 3 roky 15. mája, nárok na rodičovský príspevok zanikne 1. júna).

Po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa je možné poberať rodičovský príspevok aj naďalej v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, čím sa myslí choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. (bez problémov dohľadáte na internete), ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Len pre ilustráciu: chromozómové anomálie, vrodené vady (srdcové, oka, ucha, tráviacej sústavy…), imunitná nedostatočnosť, choroby štítnej žľazy, metabolické poruchy, poruchy správania a emočné poruchy či neurologické poruchy.

Kto rozhoduje o dlhodobo nepriaznivo zdravotnom stave?

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje príslušný ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby.

Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá príslušný ÚPSVaR na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou.

Kedy podať žiadosť?

Ak sa oprieme o vaše skúsenosti, kedy žiadosť podať, neodpovieme jednoznačne. Vaše skúsenosti sa totiž rozchádzajú. Kým niektoré ÚPSVaR prijímajú vaše žiadosti ešte pred dovŕšením 3. roka dieťaťa, inde je možné žiadosť podať až po dovŕšení 3 rokov. Takže čo vám zostáva? Ísť práve na ten váš úrad a spýtať sa, ako je to u vás.

Žiadosť je možné doručiť niekoľkými spôsobmi:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky – cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Čo všetko k žiadosti potrebujete?

Okrem samotnej žiadosti, ktorú dostanete na ÚPSVaR alebo ju nájdete na webovej stránke úradu, je potrebné priložiť aj lekárske posudky. A tu sa zhodujete v tom, že viac je viac. Preto požiadajte o odporúčanie každého odborného lekára, ktorého navštevujete. Netreba robiť paniku, iba požiadajte špecialistov, ktorí vaše dieťatko sledujú, o odporúčanie.

V prvom rade však potrebujete potvrdenie z genetiky, pretože Downov syndróm je vaša základná diagnóza a chromozomálne anomálie sú uvedené aj v prílohe ako diagnóza, kedy sa rodičovský príspevok môže vyplácať aj po 3. roku veku dieťaťa. Toto potvrdenie nemusíte „obnovovať“, stačí vám pôvodné.

K žiadosti prikladáte aj vyjadrenie vášho pediatra.

Doplňte ďalej potvrdenia od logopéda, kardiológa, neurológa, ortopéda, psychológa, oftalmológa, endokrinológa, špeciálneho pedagóga či imunológa. Lekárske správy by mali byť „čerstvé“, teda určite nie staršie ako 3 mesiace.

Ako je to so schválením „predĺženého“ rodičovského príspevku?

S lehotou schválenia ste väčšinou spokojní. ÚPSVaR vám zašle posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. Väčšinou je vaša skúsenosť taká, že príspevok vám schvália priamo do 6. roku veku dieťaťa (v posudku máte napísané, že kontrola nie je potrebná). Ale ako vždy, aj tu sú výnimky. Niektoré ÚPSVaR vám „predĺžený“ rodičovský príspevok schvália len na obdobie jedného roka a tak tento proces opakujete každoročne.

Poberám „predĺžený“ rodičovský príspevok. Môžem napriek tomu pracovať?

Súčasná legislatíva žiadnym spôsobom neobmedzuje rodiča v pracovných aktivitách. Bez ohľadu na to, či zabezpečuje starostlivosť o zdravé dieťa alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, popri poberaní rodičovského príspevku môže vykonávať aj zárobkovú činnosť akoukoľvek formou. Výška príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča nemá vplyv na nárok a ani na výšku rodičovského príspevku.

Je na rozhodnutí každého rodiča, či sa bude popri poberaní rodičovského príspevku o svoje dieťa starať osobne alebo či bude vykonávať aj zárobkovú činnosť a akým spôsobom zabezpečí v čase zárobkovej činnosti starostlivosť o svoje dieťa. Môže byť umiestnené aj v škôlke, resp. zverené do starostlivosti inej osoby.

Rodičovský príspevok sa od januára 2022 poskytuje vo výške:

a) 280 € mesačne,

b) 383,80 €  mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.“

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *