Príspevok na diétne stravovanie

By Veronika Plesníková
0

Ide o príspevok na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu, pričom zákon rozlišuje 3. skupiny diét. Ochorenia sú presne definované v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z.

Výška peňažného príspevku je mesačne:

  • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 39,88 € pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
  • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 19,94 € pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
  • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 11,97 € pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.

Peňažný príspevok sa neposkytuje:

Príjem sa zisťuje ako priemerný príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v uplynulom kalendárnom roku. Dôležité je preto nielen to, aký príjem má samotný žiadateľ (dieťa), ale aj aký príjem majú rodičia žiadateľa a jeho neplnoletí súrodenci. Čím vyšší príjem má rodina, tým nižší príspevok môžete na Vaše dieťa ŤZP poberať.

Žiadosť o príspevok (rovnaká pre všetky príspevky a preto musíte uviesť, o aký peňažný príspevok žiadate, pretože ich môže byť aj niekoľko) sa podáva písomne alebo elektronicky na ÚPSVaR-e v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Súčasne je potrebné doložiť:

  • Tlačivom Lekársky nález – vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (za vyplnenie neplatíte lekárovi žiaden poplatok)
  • Doklady, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery osoby ŤZP a osôb, ktoré sa s ňou posudzujú (napr. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, Daňové priznanie, Vyhlásenie o majetku).

Na základe záverov z lekárskej (lekárske správy) a sociálnej (financie, majetok) posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. To je uvedené aj v časti rozhodnutia, ktoré je označené ako „Poučenie“. Odvolacím orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny konajúci v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z.

Viac informácií nájdete TU

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *