Príspevok na opatrovanie

By Veronika Plesníková
0

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel/ka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP. Môže sa poskytovať aj inej osobe (neuvedenej vyššie), ak býva s fyzickou osobou s ŤZP (má trvalý alebo prechodný pobyt v mieste trvalého pobytu osoby s ŤZP).

Peňažný príspevok sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe a len v prípade ak nepracuje alebo ak:

 • vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima.
 • si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená po celú dobu výkonu opatrovania, ak nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie a ak ÚPSVaR vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako 8 hodín mesačne,
 • týždenná sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a na základe lekárskeho posudku je stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby V alebo VI podľa osobitného predpisu. Stupeň odkázanosti určuje posudkový lekár podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

K žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie (pozor je rozdielna pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia od žiadosti pre žiadateľa, ktorý to nepoberá) je potrebné priložiť:

 • potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť
 • príjem fyzickej osoby s ŤZP (u dieťaťa sa berie príjem rodiny / počet členov rodiny)
 • vyhlásenie o majetku
 • lekárske správy – aktuálny lekársky nález od všeobecného lekára (tlačivo) a odborné lekárske nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov) od odborných lekárov. Je dôležité, aby v nich boli uvedené konkrétne medicínske dôvody, prečo osoba ŤZP nie je schopná vykonávať jednotlivé činnosti bez pomoci druhej osoby. Ak ide o neplnoleté dieťa so zdravotným postihnutím, neprihliada sa na pomoc vyplývajúcu z rodičovských povinností.

Na základe záverov z lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Proti každému rozhodnutiu úradu sa môžete odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutiaOdvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Sumu opatrovateľského príspevku je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak opatrovateľ, ktorý nemá nijaký príjem opatruje nezaopatrené dieťa.

Pri poberateľoch v produktívnom veku sa už nebude poskytovať príspevok v nižšej výške z dôvodu, že opatrovanej osobe s ŤZP je poskytovaná ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

POZOR! Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa zrušilo znižovanie príspevku v prípade hospitalizácie opatrovanej osoby s ŤZP v nemocnici presahujúcej 30 dní, a to bez ohľadu na to, či poberateľ príspevku sprevádza osobu s ŤZP v zdravotníckom zariadení. Táto zmena sa týka tak poberateľov v produktívnom veku ako aj poberateľov, ktorým je poskytovaný dôchodok.

Viac informácií nájdete TU

Zdroj: https://www.platformarodin.sk/

Aké sú naše skúsenosti s vybavovaním opatrovateľského príspevku?

K žiadosti prikladáte rôzne lekárske správy: z genetiky, z kardiológie, od očného lekára, ORL, z logopédie, od klinického pedagóga, z endokrinológie, rehabilitačnej ambulancie, niektoré ÚPSVaR požaduje aj psychologický posudok so stanovením IQ…

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *