Peňažný príspevok na hygienické potreby (na plienky)

By Veronika Plesníková
0

Zo skúsenosti vieme, že s vybavovaním treba začať až po 3. roku života dieťatka, skôr do ÚPSVaR neschváli.

Požiadať o túto kompenzáciu môžete vtedy, ak má dieťa ochorenie uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP – v našom prípade to môžu byť kožné ochorenia alebo inkontinencia III. stupňa.

Peňažný príspevok sa neposkytuje:

Príjem sa zisťuje ako priemerný príjem žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb v uplynulom kalendárnom roku. Dôležité je preto nielen to, aký príjem má samotný žiadateľ (dieťa), ale aj aký príjem majú rodičia žiadateľa a jeho neplnoletí súrodenci. Čím vyšší príjem má rodina, tým nižší príspevok môžete poberať.

Žiadosť o príspevok (rovnaká pre všetky príspevky a preto musíte uviesť, o aký peňažný príspevok žiadate) sa podáva písomne alebo elektronicky na ÚPSVaR-e v mieste trvalého pobytu spolu s:

  • tlačivom Lekársky nález – vyplnené Vašim všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (za vyplnenie neplatíte lekárovi žiaden poplatok)
  • doklady, ktoré preukazujú príjmy a majetkové pomery osoby ŤZP a osôb, ktoré sa s ňou posudzujú (napr. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, Daňové priznanie, Vyhlásenie o majetku).

Na základe záverov z lekárskej (lekárske správy) a sociálnej (financie, majetok) posudkovej činnosti úrad vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o vyhovení/nevyhovení žiadosti a o priznaní/nepriznaní peňažného príspevku. Celé konanie by nemalo trvať viac ako 90 dní.

Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa proti nemu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie nájdete medzi vzormi TU a podáva sa na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *