Parkovací preukaz

By Veronika Plesníková
1

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu s ŤZP sa vyhotovuje na základe posúdenia, či je / nie je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. O parkovacom preukaze sa vydáva rozhodnutie na základe žiadosti a lekárskych nálezov

ÚPSVaR vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 18 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Ako požiadať o parkovací preukaz?

O vyhotovenie parkovacieho preukazu požiadate ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska. Žiadosť môže byť podaná písomne na predpísanom formulári alebo elektronicky do zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. K vyplnenému tlačivu žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu priložíte lekársky nález, vyplnený všeobecným lekárom a nálezy lekárov špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

To, či je žiadateľ o parkovací preukaz odkázaný na individuálnu prepravu, posudzuje posudkový lekár ÚPSVaR. 

Na základe lekárskeho posudku vydá ÚPSVaR rozhodnutie, ktorým žiadosť o parkovací preukaz zamietne alebo jej vyhovie.

Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom má tieto výhody: 

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia, a to akozákaz státia vyplývajúci zo všeobecných predpisov, ako aj zákaz vyjadrený dopravnými značkami,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, nesmie však pri tom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,
  • podľa ustanovenia § 16a ods. 2 písm. b) zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii nemožno na vozidlo prepravujúce držiteľa parkovacieho preukazu použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, tzv. papuču.

Osoby s ŤZP, ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukazu, môžu jazdiť bez diaľničnej známky. Nutná je registrácia v Národnej diaľničnej spoločnosti. Užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky je možné až na základe potvrdenia o registrácii vozidla systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.). Podrobnosti o registrácii nájdete na stránke www.eznamka.sk v časti Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

Fyzická osoba s ŤZP nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla, ale môže mať diaľničnú známku na jedno auto s ktorým sa prepravuje. Pri kontrole na ceste:

  • musí sedieť vo vozidle a preukázať sa parkovacím preukazom, potvrdenie o registrácii vozidla v systéme Národnej diaľničnej spoločnosti pri sebe mať nemusí.

Parkovací preukaz môže byť vydaný len držiteľovi preukazu osoby s ŤZP, môže byť vydaný aj osobe mladšej ako 18 rokov. V takom prípade oň žiada zákonný zástupca dieťaťa.

1 comment

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *