Na bežnej základnej škole bez variantov!

Ak sa rozhodnete vzdelávať dieťa v bežnej škole, tak:👉primárne podľa školského vzdelávacieho programu svoje školy, kde sa vzdeláva a nie podľa vzdelávacích programov iných, špeciálnych, škôl. Ak to tak nie je, nemôžeme hovoriť o integrácii a už vôbec nie o inkluzívnom vzdelávaní.👉žiak v integrácii postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP).

Čo sa ale deje v praxi na Slovensku? Síce integrujeme deti do tried, ale vlastne ich nanovo segregujeme – obmedzením prístupu k tomu, čo majú ostatné deti, prístupu k predmetom, k obsahu, aktivitám. Na druhej strane im často automaticky nanucujeme učebnice, pomôcky a osnovy špeciálnej školy variantu A.

Takže, to čo sme už písali často, neakceptujeme a nepodpisujeme žiaden variant, žiadame IVP, neakceptujeme iné učebnice, iba tie, čo má celá trieda.

Celý článok je tu. Založte, zapamätajte si, lebo každý rok sa nám deje stále to isté.