Naše stanovy

STANOVY

OZ Downov syndróm

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je:  OZ Downov syndróm.
 2. Sídlo občianskeho združenia je na adrese: Riazanská 664/59, 831 03  Bratislava
 3. Občianske združenie OZ Downov syndróm (ďalej len ,,OZ”) je dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým, neziskovým občianskym združením.
 4. Občianske združenie je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je občianske združenie právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

II.

Ciele a činnosť združenia

 1. Združovať ľudí s Downovým syndrómom, ich príbuzných, priateľov a odborníkov, pracujúcich pre ľudí s Downovým syndrómom a umožňovať im  zmysluplnú spoluprácu a vzájomnú podporu.
 2. Pomáhať rodičom/príbuzným detí so základnou diagnózou Downov syndróm, ale predovšetkým ľuďom s touto diagnózou samotným od narodenia až po seniorský vek.
 3. Podporovať plnenie funkcií rodiny a predchádzať negatívnym javom v rodine, podporovať aktivity alebo činnosti špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom s diagnózou Downov syndróm.
 4. Poradenstvo a podpora pre budúce mamičky a rodiny, a to od chvíle keď je u bábätka vyslovené podozrenie na Downov syndróm.
 5. Podporovať nové rodiny, ktorým sa narodí dieťatko s Downovým syndrómom.
 6. Rozvíjať a realizovať aktivity na podporu včasnej intervencie v oblasti vývoja detí v rannom veku.
 7. Zabezpečovať rehabilitačné, rekondičné, kúpeľné i liečebné pobyty v rôznych centrách, s cieľom absolvovať pobytové aj  ambulantné terapie rôzneho typu napríklad:  elektroterapia, magnetoterapia, ultrazvuková terapia, oxygenoterapia, termoterapia, manuálna terapia, Bobath koncept, Vojtova metóda, masáž, kanisterapia, hipoterapia, delfínoterapia, hydroterapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, tomatis, EEG biofeedback, snoezolen, integratívna terapia, senzorická integrácia, svetelná terapia (Bioptron), logopedická starostlivosť,  špeciálnopedagogické terapie a psychologické poradenstvo.
 8. Získavať, podporovať a rozvíjať nové efektívne metodiky pre výchovu a vzdelávanie ľudí s Downovým syndrómom, byť podporou rodičom a priateľom detí s diagnózou Downov syndróm prostredníctvom edukačných materiálov, pomôcok a vzdelávacích aktivít. 
 9. Získavať, rozvíjať a vykonávať zdravotné poradenstvo a výživové poradenstvo zamerané na špecifiká zdravia a stravovania ľudí s Downovým syndrómom.
 10. Poskytovať poradenstvo v oblasti legislatívy týkajúcej sa sociálnych dávok a kompenzácií pre ľudí s Downovým syndrómom.
 11. Získavať, rozvíjať a vykonávať psychologické poradenstvo s cieľom podpory zdravia a rovnocenného začlenenia ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.
 12. Podporovať aktivity súvisiace s integráciou a inklúziou ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti, pomáhať pri integrácii v rámci všetkých stupňov vzdelávania. V prípade integrácie detí do súkromných jaslí a škôlok, podporovať aj finančne podľa možností združenia, a to najmä z poukázaného podielu dane.
 13. Pomáhať pri hľadaní a vytváraní pracovných príležitostí v spolupráci so samosprávou, zamestnávateľmi a inými OZ i v rámci voľnočasových aktivít.
 14. Vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí s Downovým syndrómom v rámci občianskeho združenia.
 15. Organizovať rehabilitačné a rekondičné pobyty (tábory, kempy, rodinné pobyty), jednodňové spoločenské akcie s cieľom uspokojovania sociálnych potrieb, zdravého napredovania a vývinu ľudí s Downovým syndrómom. Podporovať vzájomné stretávanie sa, kontakty rodín a výmenu skúseností medzi rodinami, budovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi s Downovým syndrómom.
 16. Rozvíjať pohybovú prípravu ľudí s Downovým syndrómom, prispievať k rozvoju motoriky, obratnosti a telesnej zdatnosti, k zdravému telesnému a psychickému vývinu osobnosti.
 17. Organizovať športové dni, športové sústredenia a turistické podujatia s cieľom podpory zdravého životného štýlu a podpory motivácie k plnohodnotnému využívaniu voľného času.
 18. Venovať sa výchovno-vzdelávacej činnosti a organizovať vzdelávacie podujatia: semináre, workshopy, konferencie, diskusie, prednášky či tvorivé dielne za účelom za účelom pomoci ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodinám.
 19. Rozvíjať kultúrno-spoločenský život ľudí s Downovým syndrómom.  
 20. Podporovať rôzne ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne života ľudí a rodín s Downovým syndrómom.
 21. Realizovať publikačnú činnosť zameranú na vydávanie a distribúciu propagačných a edukačných materiálov.
 22. Realizovať tvorbu ročného kalendára s vlastnými fotografiami ľudí s Downovým syndrómom za účelom ich zviditeľnenia v spoločnosti a aj propagácie združenia medzi lekármi, pedagógmi a inými združeniami.
 23. Participovať na tvorbe novej legislatívy prostredníctvom pripomienkovania zákonov, týkajúcej sa základných ľudských práv, vzdelávania, pracovných podmienok, osobnej, školskej, pracovnej asistencie a sociálnej podpory pre ľudí s Downovým syndrómom v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 24. Prezentovať a zviditeľňovať ľudí s Downovým syndrómom smerom k intaktnej spoločnosti.
 25. Budovať vzťahy so samosprávou, inštitúciami a súkromným sektorom za účelom uskutočňovania cieľov združenia.
 26. Vykonávať hospodársku činnosť v súlade s cieľmi OZ. Propagovať občianske združenie a jeho aktivity, tvorba reklamy a inej hospodárskej činnosti za účelom získania vlastných zdrojov pre chod združenia.
 27. Poskytovať pomoc a poradenstvo v rámci činnosti iných OZ za dohodnutú odmenu. Koordinácia aktivít členov združenia s ďalšími subjektmi.
 28. Vykonávať aktivity pre získanie dotácií, darov, grantov. Výpomoc iným OZ v tejto oblasti. Spolupráca so slovenskými a zahraničnými združeniami v súlade s cieľmi OZ. Pomoc pri organizovaní a financovaní aktivít iných OZ, ktoré sú v súlade so stanovami samotného združenia.

III.

Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. OZ je otvorené, nemá ohraničený počet členov.
 2. Členstvo vzniká vyplnením a doručením prihlášky.
 3. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby bez ohľadu na vek a postavenie a právnické osoby, ak súhlasia  a budú dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy OZ.
 4. Výška členského poplatku je dobrovoľná.
 5. Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím, vylúčením člena, zánikom združenia.
 6. Rada môže rozhodnúť o pozastavení členstva člena v združení na určenú dobu, ak o to samotný člen požiada, alebo na návrh iných členov združenia, a to najmä v prípade, ak člen združenia porušil menej závažným spôsobom stanovy združenia a iné interné predpisy združenia.
 7. O vylúčení člena rozhoduje Rada. Dôvodom na vylúčenie člena môže byť neplnenie si povinností vyplývajúcich z členstva, poškodzovanie dobrého mena, či porušovanie stanov združenia.
 8. Pri zániku členstva členovi zanikajú týmto dňom aj jeho funkcie a člen je povinný neodkladne a bez meškania (najneskôr do 15 dní) vrátiť všetky prevzaté položky od združenia.

IV.

Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen nad 18 rokov má právo:
 2. aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia, zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia a hlasovať,
 3. voliť a byť volený do orgánov združenia a za funkcionára združenia.
 4. byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia,
 5. predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia.
 6. Každý člen má povinnosť:
 7. dodržiavať stanovy združenia, vnútorné predpisy a rozhodnutia,
 8. zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia,
 9. aktívne obhajovať záujmy združenia.
 10. Žiadnemu členovi združenie nesmie byť na ujmu, že je členom združenia.
 11. V prípade, ak má člen združenia pozastavené členstvo v združení na základe rozhodnutia Rady podľa čl. III ods. 5 týchto stanov, nie je oprávnený vykonávať práva člena podľa týchto stanov.

V.

Orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

Valné zhromaždenie (najvyšší orgán)

Rada (výkonný orgán)

Predseda, podpredseda (štatutárny orgán)

Kontrolná komisia

VI.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia a je tvorené všetkými členmi združenia s hlasovacím právom. Valné zhromaždenie volí a v prípade potreby odvoláva Radu.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 2 roky. Valné zhromaždenie zvoláva Rada. Pozvánka na Valné zhromaždenie sa doručuje elektronicky prostredníctvom emailovej pošty  na e-mailovú adresu člena, ktorú naposledy štatutárovi oznámil písomnou formou alebo elektronickou poštou, minimálne týždeň vopred.
 3. V mimoriadnych situáciách môže Rada zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie.
 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie musí Rada zvolať aj, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Združenia.
 5. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní osobne, či prostredníctvom písomne povereného zástupcu alebo telemostom minimálne štvrtina všetkých členov. V prípade, že sa kvórum nepodarí dosiahnuť, Valné zhromaždenie sa zvoláva v náhradnom termíne bez podmienky účasti počtu členov.
 6. Každý člen nad 18 rokov disponuje na Valnom zhromaždení jedným hlasom. V prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu.
 7. Valné zhromaždenie volí členov Rady.
 8. Valné zhromaždenie schvaľuje zmeny stanov a dodatky k nim. Na schválenie zmien stanov alebo dodatkov k nim je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Valného zhromaždenia.
 9. Valné zhromaždenie prerokováva správu o činnosti za uplynulé obdobie.
 10. Valné zhromaždenie môže zrušiť rozhodnutia Rady.
 11. Z každého zasadnutia Valného zhromaždenia sa zhotovuje zápisnica, v ktorej sú zapísané aj všetky uznesenia Valného zhromaždenia, Zápisnicu podpisuje Predseda.
 12. Členovia združenia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Valného zhromaždenia na základe per rollam hlasovania. Návrh uznesenia Valného zhromaždenia predkladá predseda elektronicky prostredníctvom emailovej pošty členom združenia na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu spolu s oznámením lehoty na elektronické vyjadrenie. Lehota na vyjadrenie člena združenia nesmie byť kratšia ako 2 dni odo dňa odoslania návrhu uznesenia na vyjadrenie. Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že sa zdržal hlasovania. Predseda oznámi výsledky hlasovania emailom všetkým členom združenia do 10 dní.  Na prijatie platného per rollam uznesenia Valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov OZ.
 13. Členovia združenia môžu aj mimo Valného zhromaždenia na základe per rollam hlasovania prostredníctvom videohovoru  (Zoom, Teams a iné) voliť členov Rady a schvaľovať zmeny stanov a dodatky k nim.
 14. O vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito stanovami rozhoduje Valné zhromaždenie „ad hoc“ na základe návrhu predsedajúceho nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

VII.

Rada

Členovia Rady sú volení Valným zhromaždením. Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov. Poradie kandidátov určuje počet hlasov voličov. Zvolení sú kandidáti na prvých miestach podľa odhlasovaného počtu členov Rady Valným zhromaždením.

Kandidovať môže každý člen Združenia, ak má pocit, že svojou aktivitou môže napomôcť plniť ciele Združenia. Podmienkou je to, že Kandidát musí byť rodinný príslušník osoby s Downovým syndrómom (rodič, súrodenec, starý rodič a pod,), iba vo výnimočných prípadoch môže byť Kandidátom intaktná osoba, ktorá pre OZ intenzívne pracuje po dobu aspoň 2 rokov. Počet intaktných členov Rady je limitovaný 20 %. Kandidatúru Kandidát oznamuje písomne Predsedovi združenia najneskôr 7 dní pred konaním Valného zhromaždenia. Kandidátku doručí Predseda členom Združenia mailom najneskôr 3 dni pred konaním Valného zhromaždenia.

Počet členov Rady určuje svojím uznesením Valné zhromaždenie, minimálny počet je 5.

Rada je volená na 2 roky.

Rada chráni záujmy členov OZ.

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami Valného zhromaždenia.

Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Rada sa schádza operatívne alebo aspoň štyrikrát do roka.

Rada schvaľuje plány, projekty, rozpočet na kalendárny rok.

Rada schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení združenia.

Rada vytvára koncepciu a stratégiu činnosti OZ.

Rada pripravuje obsahovo Zasadnutia Valného zhromaždenia.

Rada spravuje majetok OZ.

Rada rozhoduje o použití zisku.

Rada rozhoduje o vylúčení člena, ktorý poruší stanovy alebo poškodí dobré meno združenia.

Rada vykonáva ďalšie právomoci vyplývajúce z postavenia riadiaceho orgánu združenia.

Členstvo v Rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným odstúpením doručeným predsedovi združenia, odvolaním Valným zhromaždením alebo smrťou.

VIII.

Predseda, podpredseda

Predseda a Podpredseda sú štatutárnym orgánom združenia. Zastupujú združenie navonok a konajú samostatne v súlade so stanovami a uzneseniami tak, že k názvu združenia pridajú meno, status a podpis.

Predseda a Podpredseda sú volení Radou, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Rady.

Funkčné obdobie Predsedu a Podpredsedu trvá 2 roky.

Predseda a Podpredseda sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a vždy sú povinní obhajovať záujmy združenia.

Predseda, podpredseda zabezpečujú najmä administratíve a obslužné aktivity súvisiace s činnosťou združenia,  sú oprávnení konať v mene združenia navonok, uzatvárať a rozväzovať pracovné vzťahy. Za výkon svojej činnosti sa zodpovedajú Valnému zhromaždeniu a Rade.

Predseda a Podpredseda najmä: 

plní uznesenia Valného zhromaždenia a pokyny Rady,

hospodári s majetkom združenia v súlade s uzneseniami Valného zhromaždenia  na základe pokynov Rady,

zabezpečuje vedenie účtovníctva,

zabezpečuje a riadi zasadnutia Valného zhromaždenia a Rady.  

 • Predseda je predsedom Valného zhromaždenia, Rady a Občianskeho združenia. V jeho neprítomnosti ho zastupuje Podpredseda, prípadne Predsedom poverený člen Rady.
 • Predseda podpisom potvrdzuje platnosť uznesení a rozhodnutí orgánov združenia.
 •  Za porušenie povinností podľa ods. 4, 5 a 6 tohto článku môže Združenie voči Predsedovi, Podpredsedovi vyvodiť právnu zodpovednosť podľa príslušných právnych predpisov.

IX.

Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Združenia.
 2. Počet členov kontrolnej komisie určuje svojím uznesením Valné zhromaždenie, odporúča sa nepárny počet.
 3. Členovia kontrolnej komisie volia zo svojho stredu predsedu.
 4. Kontrolná komisia zasadá najmenej dva razy ročne, o výsledkoch informuje Radu a Valné zhromaždenie s návrhom na nápravné opatrenia.
 5. Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Rady, ako aj hospodárenie Občianskeho združenia.
 6. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.
 7. Členovia kontrolnej komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady s hlasom poradným.
 8. O svojich rokovaniach vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisujú všetci členovia kontrolnej komisie.

X.

Zásady hospodárenia

 1. Majetok združenia spravujú Predseda a Podpredseda. Majú dispozičné a podpisové právo a zabezpečujú zákonom stanovenú dokumentáciu.
 2. Náklady spojené s riadením, rozvojom, spravovaním a činnosťou v prospech členov sa hradia z prostriedkov združenia vrátane nákladov na zamestnancov.
 3. Zdrojmi majetku sú najmä: členské príspevky, dary, dotácie, granty, výnosy z majetku OZ, príspevky od fyzických a právnických osôb, výnosy z majetku, príjmy z činností pri naplňovaní cieľov združenia, príjmy z reklamy a z vlastnej hospodárskej a doplnkovej podnikateľskej činnosti a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
 4. Majetok a príjmy združenia sú používané na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

XI.

Zrušenie združenia

Združenie sa zruší dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením uznesením Valného zhromaždenia alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

Ak sa OZ zruší rozpustením, Rada určí likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná záväzky združenia.

Pri zrušení združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený Radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

Po vykonaní likvidácie likvidátor bezodkladne predloží Ministerstvu vnútra SR návrh na výmaz združenia z registra mimovládnych neziskových organizácií.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Prípadné spory v združení sa riešia predovšetkým rokovaním, ak nedôjde k zmiereniu o spore, rozhodne s konečnou platnosťou Valné zhromaždenie združenia.

2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 29.08.2021

Zmenené a aktualizované: 14.12.2021