Ako zbierať 2 % z daní na konto osoby s Downovým syndrómom?

Ako budeš 2 % z daní zbierať?

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ROK 2022 (zdaňovacie obdobie za rok 2021)

Pri získavaní 2% z daní máš možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov:

 1. ZAMESTNANCA, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ
 2. FYZICKÚ OSOBU, ktorá si podáva daňové priznanie sama (napr. živnostníci)
 3. PRÁVNICKÚ OSOBU (napr. podniky, firmy)
ZAMESTNANEC
 • do 15.02.2022 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (obidve tlačivá sú zverejnené na webe, vyhlásenie už obsahuje údaje OZ Downov syndróm).
 • Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
 • Do termínu 30.04.2022 je potrebné obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou ktorýkoľvek daňový úrad.  

Ak získavaš 2% z daní pre vlastné čerpanie je dôležité, aby ti každý oslovený zamestnanec urobil kópiu týchto 2 tlačív – Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia (pre potreby preukázania vyzbieranej sumy).

FYZICKÁ OSOBA (FO)

 • vyplňuje daňové priznanie (ďalej len „DP“) typu A alebo B.Priamo v DP sa uvádzajú údaje o prijímateľovi (IČO a Názov) a o výške poukázanej sumy (2% z dane).
 • FO si tiež môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
 • Termín elektronického prípadne písomného podania DP na DÚ a tiež zaplatenia dane je do 31.03.2022, prípadne do 30.06.2022, pokiaľ je podanie DP daňovníkom odložené. 

Ak získavaš 2% z daní pre vlastné čerpanie je dôležité, aby ti každá oslovená FO urobila kópiu tej strany DP, na ktorej sa vypisujú údaje o OZ a sume 2% a tiež kópiu potvrdenia o podaní DP (písomného alebo elektronického).

PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)

 • vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1% alebo 2% z dane) priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby.
 • PO má možnosť vybrať si až 3 prijímateľov, ktorým sa rozhodla % z dane poukázať. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.
 • Termín podania DPPO na DÚ a tiež zaplatenia dane je do 31.03.2022, prípadne do 30.06.2022, pokiaľ je podanie DP daňovníkom odložené. 

Ak získavaš 2% z daní pre vlastné čerpanie je dôležité, aby ti každá oslovená PO urobila kópiu tej strany DP, na ktorej sa vypisujú údaje o OZ a sume 2% a tiež kópiu potvrdenia o elektronickom podaní DP.

KÓPIE TLAČÍV NEBUDEŠ POSIELAŤ POŠTOU, ALE SI ICH ZOSUMARIZUJEŠ, OSKENUJEŠ alebo ODFOTÍŠ A  POŠLEŠ DO NÁŠHO CENTRÁLNEHO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU ALEBO TOTO UROBÍ ZA TEBA PRIAMO DAŇOVNÍK. Môžeš tak získať aj tých, ktorí sa neradi podelia o výšku zaplatených daní 🙂

Odporúčame ti všetkých darcov evidovať do tej miery, ako je to len možné. Prečo? Pretože zoznam o osobách a sumách nám daňový úrad sprístupní až začiatkom roku 2023 a až vtedy si dokážeme platby spárovať a odkontrolovať.

Na čo môžeš svoje 2 % použiť?

Stručná odpoveď je – na všetko, čo máme zahrnuté v stanovách.

 • rehabilitačné pobyty a liečebné pobyty v rôznych centrách (elektroterapia, magnetoterapia, ultrazvuková terapia, oxygenoterapia, termoterapia, manuálna terapia, Bobath koncept, Vojtova metóda, masáž, kanisterapia, hipoterapia, delfínoterapia, hydroterapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, Tomatis, EEG biofeedback, Snoezelen, integratívna terapia, senzorická integrácia, svetelná terapia (Bioptron))
 • logopedická starostlivosť, špeciálnopedagogické terapie a psychologické poradenstvo
 • edukačné materiály, pomôcky a vzdelávacie aktivity, zdravotné pomôcky
 • rekondičné pobyty (tábory, kempy).

Ako budeš vyzbieranú sumu čerpať a výdavky dokladovať?

Tak ako ostatné OZ, cez ktoré sa premelie veľký obnos peňazí, tak aj to naše pristúpi na spôsob čerpania vyzbieraného podielu poukázanej dane cez úhradu FAKTÚR. Aj ten, kto vyzbiera menšiu sumu peňazí a bude ju čerpať napríklad na edukačné pomôcky, objedná ich na faktúru na OZ Downov syndróm a po kontrole, či má na „konte“ dostatok vyzbieraných finančných prostriedkov, mu bude faktúra zaplatená.

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY opäť OSKENUJEŠ alebo ODFOTÍŠ A POŠLEŠ DO NÁŠHO CENTRÁLNEHO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU.

Pozor! Preplácame len faktúry vystavené slovenskými organizáciami, centrami, firmami, zariadeniami či obchodmi.