Učíme sa s Matejkom čítať, písať a počítať

Učíme sa s Matejkom čítať, písať a počítať je súbor troch pracovných zošitov zameraných na rozvoj špecifických funkcií pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predprimárnom vzdelávaní. Taktiež aj v primárnom vzdelávaní pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, pre žiakov s intelektovým znevýhodnením v 1. ročníku špeciálnej školy a pre deti s Downovým syndrómom. Bude mať uplatnenie aj v bežnej materskej škole. Ide o praktickú učebnú pomôcku, ktorá je zameraná na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti či budovania matematických pojmov.

Obsah pracovných zošitov je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre deti v predprimárnom vzdelávaní a na základe dlhoročných pracovných skúsenosti autorky práve s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a s deťmi s intelektovým znevýhodnením.

Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy.

Úspešný vstup dieťaťa do školy predpokladá istú úroveň psychického, fyzického emocionálneho a sociálneho vývinu. Hravá činnosť je nahradená školskou prácou, učením, ktoré vyžaduje aktívnu pozornosť, koncentráciu, obmedzenie pohybu, spoluprácu, podriadenie sa pracovnému tempu, školskému poriadku a disciplíne. Zvládnuť práve tieto činnosti sa javí ako veľký problém pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Cena: 12 eur za sadu (3x pracovný zošit) + 1,50 € (poštovné)

Sadu si môžeš objednať priamo prostredníctvom nasledovného formuláru:

(Objednávku realizuje priamo MUDr. Marta Jakubová, Pomáhame Matejkovi o.z. Lipová 931/3, 053 61 Spišské Vlachy IČO: 53488911)

    Súhlasím so zasielaním komunikácie na emailovú adresu