Nič nás nezastaví

By Veronika Plesníková
0

Projekt vzdelávania rodičov detí s Downovým syndrómom je našou dlhodobou aktivitou, ktorú priebežne napĺňame, či už prostredníctvom vzdelávacích webinárov alebo krátkodobých vzdelávacích pobytov. V júni tohto roku sa mnohí zúčastnili Pobytu pre malé deti, počas ktorého si rodičia vypočuli prednášky z logopédie a neurológie priamo v rehabilitačnom centre AXIS v Piešťanoch. V začatej spolupráci sme vďaka Nadácii Volkswagen koncom tohto roka pokračovali, avšak už formou cielenej pomoci logopedickej intervencie a orofaciálnej stimulácie u detí počas rehabilitačného pobytu alebo ambulantnou formou. 

Nakoľko u  detí s Downovým syndrómom je častým znakom znížený svalový tonus – hypotónia, ktorá spôsobuje ich zaostávanie v psychomotorickom vývoji, medzi častú a zámernú formu rehabilitácie patrí fyzické cvičenie, posilňovanie motoriky a hybnosti. Cieľom je pozitívne vplývať na svalový skelet, rozvoj hrubej a jemnej motoriky (pohybov veľkých a malých svalových skupín), a tým zlepšenie mobility, sebaobsluhy a aj artikulačnej obratnosti.

Keďže svaly máme aj na tvári a aj samotný jazyk je sval, práve hypotónia môže spôsobovať  problémy reči u detí s Downovým syndrómom. Preto popri neurorehabilitačných cvičeniach je veľmi dôležitá aj orálna a orofaciálna stimulácia. Hlavným cieľom orofaciálnej stimulácie je uvedomenie si vlastného tela, aktivovanie k príjmu potravy, artikulácii, mimike, úpravy salivácie, ako i navodenie relaxácie a uvoľnenia. Pripravíme ňou dieťa na perorálny prísun potravy, ale i na samotnú artikuláciu. Pri oneskorenom rečovom vývine a narušenom vnímaní sa prostredníctvom orálnej a orofaciálnej stimulácie nadviaže vzájomná komunikácia a prehlbuje sa samotné vnímanie.

Mnohí rodičia u svojich detí práve zaostávanie reči považujú za jeden z najzávažnejších hendikepov. Počas terapií logopédie a orofaciálnej stimulácie sme sa zamerali na teoretické otázky i praktický tréning s deťmi. Rodičia si osvojili rôzne intervenčné logopedické metódy a metódu orofaciálnej stimulácie. Naučili sa, ako efektívne s deťmi pracovať.

Deti dokážu skvele napredovať, ale potrebujú podporu fyzioterapeutov, logopédov, špeciálnych a liečebných pedagógov.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovensko za finančnú podporu pre 25 detí s Downovým syndrómom.

Aj keď sa nám nepodarilo zorganizovať stretnutie 25 rodín, podarilo sa nám počas rehabilitačných pobytov dať dokopy niekoľko rodín. Na každom pobyte sa stretli viaceré rodiny alebo aspoň matky s deťmi. Stretnutia pokryli aj socializačné potreby rodičov a detí s Downovým syndrómom. Prínosom bolo aj nadviazanie nových dlhodobých priateľstiev s cieľom vzájomnej podpory a zdieľania.

foto: AXIS

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *