SPOLOČNOSTI POTREBUJÚ INKLÚZIU A ROZMANITOSŤ

By Veronika Plesníková
0

MASSIMO FERRARINI

Často počúvame o sociálnom začlenení, čo je definícia, ktorá vyjadruje veľmi jednoduchý koncept: všetci ľudia by mali mať zaručené rovnaké práva. Jednotlivci sú však často diskriminovaní kvôli svojmu pôvodu, pohlaviu, kultúre, náboženstvu alebo dokonca zdravotnému znevýhodneniu. Aby sa zabránilo akejkoľvek forme diskriminácie, je potrebné vytvoriť mentalitu sociálneho začlenenia, najmä vo svete práce, ktorá zostáva hlavným nástrojom na podporu integrácie medzi ľuďmi a ktorá si váži rozmanitosť každého jednotlivca. Ľudia s rôznym zázemím, vekom, pôvodom, kultúrou, sexuálnou orientáciou, fyzickými a intelektovými schopnosťami môžu priniesť jedinečné názory a originálne príspevky, ktoré podporujú hľadanie kreatívnych a inovatívnych riešení. Rozmanitosť je preto zdrojom, ktorý sa môže stať kľúčom k úspechu spoločnosti, ak sa čo najlepšie využije.

Žiaľ, mnohé podniky dodržiavanie zákona, ktorý im ukladá povinnosť zamestnávať kvótu ľudí so zdravotným znevýhodnením, vnímajú ako problém. Mnohé spoločnosti totiž radšej platia administratívne pokuty stanovené pre tých, ktorí nedodržiavajú kvóty stanovené zákonom. Pokiaľ ide o produktivitu v spoločnosti, väčšia nedôvera sa prejavuje voči ľuďom s intelektovým znevýhodnením.

Táto téma je plná predsudkov, ktoré pramenia z dezinformácií. V nedávnej štúdii spoločnosti McKinsey sa konštatovalo, že z krízy a po skončení krízy vyjdú lepšie tie spoločnosti, ktoré budú schopné venovať väčšiu pozornosť otázkam rozmanitosti a inklúzie. Z prieskumu dokonca vyplýva, že prítomnosť ľudí s Downovým syndrómom v podniku vedie k výraznému zlepšeniu zdravia podniku v rôznych oblastiach, od zlepšenia vnútornej klímy až po riešenie konfliktov, spokojnosť zákazníkov a väčšiu motiváciu zamestnancov a spolupracovníkov.

Martin Buzalka so svojou zamestnávateľkou Žanetou Truplovou. Martin pracuje ako sanitár v lekárni Vicky Wall v Bratislave.

V Taliansku sa s Downovým syndrómom, genetickou odchýlkou, ktorá spôsobuje najčastejšiu formu intelektového znevýhodnenia na svete, narodí 1 dieťa z 1 200 živonarodených detí. Ešte pred niekoľkými rokmi sa predpokladalo, že tieto deti budú vždy závislé od svojich rodičov. V súčasnosti ich mnohé spoločnosti považujú za zdroj s veľkým potenciálom, ktorý môže prispieť k rozvoju a obohateniu spoločnosti.

Viac sme sa snažili zistiť v CoorDown, talianskej organizácii, ktorá koordinuje prácu združení ľudí s Downovým syndrómom. Cieľom združenia CoorDown, ktoré pôsobí od roku 1987, ale formálne bolo založené v roku 2003, je realizovať sociálne komunikačné aktivity na zvýšenie povedomia o potenciáli ľudí s Downovým syndrómom, podporovať ich začlenenie do školy, práce a športu, vymieňať si skúsenosti medzi jednotlivými združeniami a identifikovať a realizovať spoločné stratégie v oblasti spoločných politických otázok. „Vytváranie kultúry je jedným z našich poslaní,“ vysvetľuje Antonella Falugiani, prezidentka spoločnosti CoorDown. „Sme odhodlaní robiť to vo všetkých kontextoch, či už v inštitúciách, v škole, vo svete práce, v športe a v spoločnosti. Bojujeme za to, aby sa dodržiavali základné práva ľudí s intelektovým znevýhodnením a aby nikto nezostal bokom, ale aj za prelomenie stereotypov a predsudkov, ktoré má spoločnosť voči ľuďom s Downovým syndrómom. Inklúzia je v prvom rade kultúrny fenomén a my veríme, že pred akýmikoľvek inými aktivitami je potrebné kultivovať kontext: len na úrodnej pôde môžu projekty združení skutočne prekvitať.“

Spoločnosť CoorDown každoročne podporuje Národný deň ľudí s Downovým syndrómom (v Taliansku je v druhej polovici októbra) a Svetový deň Downovho syndrómu (21. marec), pri príležitosti ktorých sa spúšťa komunikačná kampaň na zmenu obrazu ľudí s Downovým syndrómom. „V roku 2021 sme si vybrali tému práce,“ pokračuje Falugiani. „V rámci kampane „Hiring Chain (Zamestnávacia reťaz“ sme vyzvali všetkých, firmy, občanov, inštitúcie, aby poskytli viac pracovných príležitostí a dozvedeli sa viac o výhodách pracovného začlenenia. Hudobný videoklip nakrútil Sting. V priebehu niekoľkých týždňov mala kampaň viac ako 5 miliónov zobrazení na rôznych platformách: 2 milióny len na sieti LinkedIn. Počas prvých dvoch týždňov navštívilo stránku HiringChain.org 35-tisíc ľudí a približne 900 spoločností z celého sveta kontaktovalo CoorDown so žiadosťou o informácie alebo so zámerom zamestnať osobu s Downovým syndrómom. Len v Taliansku sa v priebehu niekoľkých týždňov podarilo nadviazať 50 kontaktov a 15 stáží a pracovných miest sa už začalo alebo sa začne v priebehu niekoľkých mesiacov. Prvá bola v sídle Salvatore Ferragamo vo Florencii a posledná vo vlajkovej predajni Levi’s v centre Milána. Bolo podpísaných aj niekoľko memoránd o spolupráci s veľkými spoločnosťami, ktoré budú môcť ponúknuť pracovné príležitosti v rôznych oblastiach.“

Preto sme sa Martiny Fuga, predsedníčky AGPD, Združenia rodičov a ľudí s Downovým syndrómom, ktoré je v Lombardii centrálou pre ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny, opýtali, čo pre človeka s Downovým syndrómom znamená vstúpiť do sveta práce. „Túto otázku by sme mali položiť človeku s Downovým syndrómom, ale z pozorovania, ktoré mám k dispozícii a z rozhovorov, ktoré som viedla s dospelými s Downovým syndrómom, vyplýva, že práca je dôležitá z rovnakých dôvodov ako pre každého z nás: byť nezávislejší, prispievať spoločnosti, mať vlastný príjem, naučiť sa nové zručnosti, spoznať nových ľudí a cítiť sa ocenený.“

Združenie AGPD už 40 rokov pracuje na začlenení, rešpekte, dôstojnosti a čo najväčšej autonómii ľudí s Downovým syndrómom. Združenie vykonáva sprostredkovateľskú, referenčnú, osvetovú a pracovnú činnosť, pričom spolupracuje so všetkými štruktúrami spoločnosti a s verejnými a súkromnými inštitúciami. „Zamestnanie človeka s Downovým syndrómom môže mať pozitívny vplyv na postoje a správanie manažérov a zamestnancov spoločnosti a môže zlepšiť kultúru na pracovisku. Chceli by sme prekročiť koncept chránenej kategórie a keď do novej spoločnosti prijmeme osobu s Downovým syndrómom, starostlivo sa snažíme nájsť správny súlad medzi potrebami spoločnosti a schopnosťami zamestnanca. Dôležité je nájsť správneho človeka na správnu prácu. Rozmanitosť posilňuje všetky pracoviská. Vzniká tak priaznivý kolobeh, vďaka ktorému rastie celá spoločnosť.“

Martina Fuga nám rozpráva príbehy niektorých ľudí, pričom zdôrazňuje rozmanitosť okolností, v ktorom pracujú. V advokátskej kancelárii SCF pracuje 28-ročný Federico Vitali, ktorý poskytuje podporu sekretariátu kancelárie, používa systém riadenia kancelárie, kontroluje úplnosť spisov a dokumentácie klientov, žiada odborníkov kancelárie, aby mu poskytli chýbajúce údaje a dopĺňa ich.

Je tu Giulia Garitta, 24-ročná, ktorá pracuje v poisťovni Dual SPA. Tiež nemali žiadne obavy, keď požiadali AGPD o podporu na zamestnanie osoby s Downovým syndrómom. Giulia začínala v oblasti správy poistných udalostí a neskôr rozšírila svoje zručnosti o riadenie a správu portfólia. Táto prvá skúsenosť viedla spoločnosť k jej zopakovaniu. Po niekoľkých rokoch sa vrátili do AGPD, aby si našli nového zamestnanca. 33-ročný Andrea Giusani, ktorý začal uprostred lockdownu a učil sa všetko od nuly, v súčasnosti pracuje v oblasti elektronickej fakturácie.

„Vďaka kampani, ktorú podporila spoločnosť CoorDown, sme dostali veľmi veľa návrhov,“ pokračuje Fuga. „A my sa naozaj snažíme zvládnuť obrovské množstvo práce, ktorá súvisí s každým umiestnením: výber, papierovanie, mentoring a monitorovanie. Ale je to veľká snaha! Najnovším prírastkom je Elisa Boreatti, ktorá sa stala zamestnancom centra Levi’s Experience Hub a má na starosti predaj a prijímanie zákazníkov v obchode s oblečením. Je prvou osobou s Downovým syndrómom, ktorá vstúpila do sveta Levi’s, ale som si istá, že nebude poslednou.“

Elisa Boreatti počas svojho prvého dňa v spoločnosti Levi’s

„Združenie AGPD už 40 rokov pracuje na začlenení, rešpekte, dôstojnosti a čo najväčšej autonómii ľudí s Downovým syndrómom. Združenie vykonáva sprostredkovateľskú, referenčnú, osvetovú a pracovnú činnosť, pričom spolupracuje so všetkými štruktúrami spoločnosti a s verejnými a súkromnými inštitúciami. „Zamestnanie človeka s Downovým syndrómom môže mať pozitívny vplyv na postoje a správanie manažérov a zamestnancov spoločnosti a môže zlepšiť kultúru na pracovisku. Chceli by sme prekročiť koncept chránenej kategórie a keď do novej spoločnosti prijmeme osobu s Downovým syndrómom, starostlivo sa snažíme nájsť správny súlad medzi potrebami spoločnosti a schopnosťami zamestnanca. Dôležité je nájsť správneho človeka na správnu prácu. Rozmanitosť posilňuje všetky pracoviská. Vzniká tak priaznivý kolobeh, vďaka ktorému rastie celá spoločnosť.“

Pozn. prekladateľa: preložená je len časť článku o pracovných príležitostiach, článok pokračuj popisom projektov jednotlivých organizácií.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *