Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu 2022 sa pýtame, čo znamená inklúzia?

By Veronika Plesníková
0

Inklúzia znamená, že každý by mal mať prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu.

Vo vzdelávaní inklúzia znamená…

 • Uznať schopnosti každého človeka učiť sa.
 • Poskytovať podporu a primerané úpravy vzdelávania, aby všetci žiaci mohli využiť svoj potenciál.
 • Všetci žiaci dostávajú podporu primeranú ich potrebám.
 • Zapojiť všetkých žiakov do všetkých aspektov študentského života.
 • Prijímať, oceniť, rešpektovať, zapojiť a počúvať všetkých žiakov rovnako.
 • Vytvoriť prostredie, v ktorom sa každý cíti bezpečne, má podporu, motiváciu a môže sa vyjadriť.
 • Prispôsobiť vzdelávanie žiakovi, a nie očakávať, že sa žiak prispôsobí systému.
 • Stanoviť vysoké cieľov pre všetkých žiakov, vrátane žiakov s Downovým syndrómom a iným znevýhodnením.
 • Podriadiť sa rovnakým základným pravidlám a očakávaniam ako rovesníci.
 • Pochopiť a zaviesť praxe inkluzívneho vzdelávania zo strany vedenia školy.
 • Všetci učitelia a zamestnanci absolvujú školenie o základných hodnotách a kompetenciách na prispôsobenie sa inkluzívnemu vzdelávaciemu prostrediu.
 • Žiaci so zdravotným znevýhodnením dostávajúci podporu na zabezpečenie efektívneho prechodu zo školy do ďalšieho vzdelávania a práce.
 • Ministerstvá školstva zabezpečia, aby sa všetky zdroje investovali do rozvoja inkluzívneho vzdelávania a do zavádzania potrebných zmien v inštitucionálnej rovine, politike a praxi.

V oblasti vzdelávania inklúzia nie je…

 • Oddelené bežné a „špeciálne“ školy.
 • Dostávať viac podpory, ako je potrebné.
 • Samostatná lavica v zadnej časti triedy.
 • Vzdelávať sa mimo triedu.
 • Mať individuálny vzdelávací plán.
 • Úľavy z pravidiel správania.
 • Ľahšie úlohy.
 • Zapájať žiaka len do výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy.
 • Neabsolvovať „ťažšie“ predmety.

Inklúzia znamená, že každý má právo byť zapojený do rozhodovania, ktoré sa ho týka.

V organizáciách inklúzia znamená…

 • Zapojenie ľudí s Downovým syndrómom do rozhodovania o tom, čo organizácia robí.
 • Zapojenie ľudí s Downovým syndrómom do všetkých projektov a kampaní.
 • Zamestnávanie ľudí s Downovým syndrómom ako platených zamestnancov.
 • Zapojenie ľudí s Downovým syndrómom do správnych rád a výborov.
 • Sprístupnenie všetkej komunikácie a informácií.

Inklúzia znamená, že každý by mal mať prístup k zamestnaniu na inkluzívnych pracoviskách.

Ľudia s Downovým syndrómom majú právo na prácu, ako sa uvádza v článku 27 (Práca a zamestnanie) Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Táto práca by mala byť na otvorenom, inkluzívnom a prístupnom trhu práce a v inkluzívnom pracovnom prostredí.

Skúsenosti z mnohých krajín ukazujú, že ak ľudia s Downovým syndrómom dostanú správnu príležitosť, podporu a odbornú prípravu, môžu významne prispieť k celkovému výkonu a atmosfére na pracovisku.

Avšak stereotypy, mylné predpoklady, negatívne postoje a nedostatok vedomostí bránia väčšine ľudí v realizácii tohto práva.

Zamestnávatelia nevyužívajú príležitosti na zlepšenie kvality svojich pracovísk.

Čo je inkluzívne zamestnávanie?

Každý by mal mať prístup k zamestnaniu na inkluzívnych pracoviskách.

Pre ľudí s Downovým syndrómom sa to dá dosiahnuť, ak:

 • zamestnávatelia poskytnú pracovné príležitosti v otvorenom prostredí bez segregácie alebo vylúčenia
 • ľudia majú podporu potrebnú na to, aby sa mohli uchádzať o zamestnanie, začať pracovať a rozvíjať svoju kariéru
 • ľudia majú príležitosť ukázať, aký prínos môžu mať, rozvíjať dobré pracovné vzťahy a získať sebadôveru a nezávislosť

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *