Ako umiestniť dieťa do bežnej škôlky

By Veronika Plesníková
0

Vaše dieťatko dospelo do veku, keď preň hľadáte vhodnú škôlku.

Nástup do škôlky za žiadnych okolností neodkladajte. Vaše dieťatko do škôlky patrí. Zaradené do bežného kolektívu získa veľa nových podnetov, bude rozvíjať sociálne zručnosti a rovesníci ho v jeho vývoji budú ťahať vpred.

Asi najprv zvažujete, či škôlku špeciálnu alebo radšej tú bežnú. Zvažujte všetky klady a zápory oboch možností. My vás budeme orientovať na hlavný vzdelávací prúd a budeme argumentovať, prečo je hlavný vzdelávací prúd pre vaše dieťa tou lepšou voľbou. Bežný kolektív je inšpiratívnejší a podnetnejší, preto neobstojí argument, že pani učiteľka bude mať na vaše dieťa menej času a nebude sa mu môcť venovať individuálne. Tento „nedostatok“ vyvážia sociálne väzby s rovesníkmi. Ak bývate v menšej obci alebo na dedine, rozhodnutie pre bežnú materskú školu by malo byť prioritné. Vaše dieťa je súčasťou komunity a je preň takmer nevyhnutné, aby ho komunita spoznala a akceptovala. Rovesníci sa naučia aj inakosť vášho dieťatka brať ako prirodzenú súčasť svojho života, vzniknú putá, ktoré môžu byť v budúcnosti neoceniteľné. Nezabudnite, že plnohodnotnému začleneniu dieťatka pomôže aj asistent učiteľa, ale na druhej strane vaše dieťatko možno vôbec asistenta potrebovať nebude. Nemáte sa čoho obávať.

V prípade bežnej materskej školy však ťaháte za kratší koniec. Predškolské zariadenie nie je povinné prijať vaše dieťa, aj keď podľa bydliska patríte práve doň. Riaditeľ môže argumentovať nedostatkom miesta alebo nepripravenosťou na prijatie dieťaťa so špeciálnymi potrebami. Posúdenie vašej žiadosti je zatiaľ len na rozhodnutí riaditeľov škôlok. Len oni rozhodujú o prijatí či neprijatí vášho dieťaťa.

Ale POZOR. S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, predprimárne vzdelávanie povinné. Preto vaša spádová materská škola nesmie vášho predškoláka na predprimárne vzdelávanie odmietnuť

Aby sa dieťa do bežnej materskej školy dostalo už skôr urobte toto:

1. Preštudujte si Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, mesta či obce (teda zriaďovateľa) o prijímaní detí do materských škôl, aby ste si zmapovali možnosti v mieste svojho bydliska. Keď v nich nenájdete žiaden rozpor, ktorý by vám prihlášku bránil podať, teda podmienky spĺňate, podajte prihlášku.  

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť diagnostický (adaptačný) pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, v rámci ktorého materská škola preveruje adaptabilitu vášho dieťatka. Niekedy je to aj čas potrebný na to, aby v materskej škole zistili, že zaradenie vášho dieťatka do bežného kolektívu v škôlke je úplne v poriadku a nepredstavuje nezvládnuteľný problém. Presvedčiť riaditeľa na diagnostický pobyt je často cestou k úspešnému zaradeniu dieťatka do vzdelávania v bežnej materskej škole.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

  • Ak riaditeľ MŠ prijme vaše dieťa na diagnostický alebo adaptačný pobyt a v rozhodnutí uvedie dĺžku tohto pobytu, ak sa po jeho uplynutí rozhodne pobyt dieťaťa v MŠ zrušiť, rodič sa nemá na čo odvolať.
  • Ak však v rozhodnutí je jasne napísané, že je dieťa prijaté do MŠ, následne nesmie byť vylúčené z odôvodnením, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu a deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania a ak ako zákonný zástupca nesúhlasíte s vylúčením – môžete sa odvolať.

Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s priamou účasťou zákonných zástupcov alebo nimi splnomocnenej osoby na výchove a vzdelávaní. Zákonný zástupca môže dočasne nahradiť asistenta učiteľa, kým si ho škôlka zabezpečí a kým jej ho do rozpočtu schváli obecné zastupiteľstvo. Čo to znamená? Že na istý čas môžete fungovať ako asistent svojho dieťatka aj vy. Môžete tak pani učiteľke pomôcť prekonať bariéry, predsudky, strach a obavy, na ceste k inklúzii vášho dieťatka do vzdelávacie procesu.

2. V prípade, ak je vaša žiadosť zamietnutá, žiadajte písomné odôvodnenie zamietnutia, uvedenie legislatívnych prekážok zabraňujúcich prijatiu vášho dieťaťa. Nezabúdajte na to, že všetko je dôležité mať v písomnej podobe. Čo nemáte v písomnej podobe, akoby neexistovalo. Iba na základe písomnej dokumentácie sa môžete ďalej odvolávať, poukazovať na problém a žiadať jeho riešenie.

3. Proti negatívnemu rozhodnutiu podajte v zákonnej lehote odvolanie.

4. Obráťte sa na mestský, miestny, obecný úrad (jednoducho na zriaďovateľa) – školský odbor, aby situáciu riešil. Je to dôležité, lebo ak by sa vaše dieťa aj teraz nedostalo do spádovej materskej školy, nástup do spádovej základnej školy mu nesmie byť zamietnutý. Zriaďovateľovi tak dávate možnosť pripraviť sa na príchod vášho dieťaťa na základnú školu.

5. Je výborné, ak sa obrátite na poslancov zastupiteľstva – odporúčame osloviť ich a vysvetliť im situáciu. Zastupujú aj vás, vaše práva a vaše záujmy, preto by mali poznať vaše požiadavky a problémy, aby ich mohli zviditeľniť a v prípade potreby zahlasovať vo váš prospech, napr. keď sa bude hlasovať o vytvorení pracovného miesta asistenta učiteľa a o návrhu na pridelenie financií na asistenta. Práve od toho totiž závisí prijatie vášho dieťaťa do materskej školy.  

Nie je to jednoduché, ale nezabúdajte: rovnosť je garantovaná ústavou a tá nepozná žiadne výnimky, okrem toho sa Slovenská republika pripojila k viacerým medzinárodným dohovorom, v ktorých sa zaviazala podporovať inklúziu, preto štát musí zo zákona požiadavkám ľudí so zdravotným znevýhodnením vychádzať v ústrety. Ale… chce to vytrvalosť a čas. A komunikovať písomne.

„Pokiaľ nebudeme písať, iba sa necháme ústne odmietnuť, vlastne nemáme potrebu. Bez dokumentácie a štatistiky neexistuje potreba… Ak rodič napíše, má legislatívny doklad. Ak nenapíše, utvrdí riaditeľa, že má vlastne pravdu, a že všetky deti s Downovým syndrómom patria do špeciálneho školstva. Staňme sa pánmi situácie my, nie naopak,“ hovorí Eňa Vargová, naša odborníčka na inkluzívne vzdelávanie.

Pozn. Rozhodnutie, ako chcete vzdelávať svoje dieťa, je však na vás. Vy poznáte svoje dieťa najlepšie. Viete, ako reaguje v rôznych situáciách a viete najlepšie odhadnúť jeho potenciál. Dostať sa k vzdelávaniu v rámci špeciálneho školstva je hladké a bez prekážok. Vaše rozhodnutie rešpektujeme a nepovažujeme ho za menejcenné.

Máme pre vás aj iné praktické rady.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *