Moje dieťa ide do materskej školy

Girl with Down Syndrome develops thinking in a rehabilitation center for special children
By Veronika Plesníková
0

U detí so zdravotným znevýhodnením neexistujú pre prijatie do MŠ zo zákona žiadne výnimky, pretože aj ony sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako bežné deti.

O prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o 2 za každé dieťa so ŠVVP. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú 2.

Riaditeľ MŠ rozhoduje o:

 1. prijatí dieťaťa do MŠ,
 2. zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ,
 3. prerušení dochádzky dieťaťa,
 4. predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Riaditeľ žiadnej materskej školy (bez ohľadu na zriaďovateľa) nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu.

O každej žiadosti je povinný rozhodnúť podľa správneho poriadku.

V prípade neprijatia dieťaťa do MŠ (integrácia) alebo ŠMŠ nie je možné podať odvolanie. Rodič / zákonný zástupca ale môže opätovne požiadať o prehodnotenie rozhodnutia o neprijatí (nie je to však odvolanie sa proti rozhodnutiu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní). Argumentom v prospech prehodnotenia prijatia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do MŠ môže byť právo na rovnaký prístup ku vzdelaniu detí so so zdravotným znevýhodnením.

TIP PRE RODIČOV:

 • Odporúčame osloviť všetky MŠ vo Vašom okolí
 • MŠ kontaktujte telefonicky alebo osobne v priebehu celého roka a potom písomne podajte Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v zákonne stanovenom období podľa termínu v danej škôlke.

TIP PRE RODIČOV: Rodičia konštatujú, že problémy v prijímaní detí so zdravotným znevýhodnením sú častokrát z dôvodu nízkej kapacity MŠ, nedostatočného financovania a prispôsobenia materiálno-technických, priestorových a personálnych podmienok pre takéto dieťa, ako aj samotného nesúhlasu zriaďovateľa a tak Vám odporúčame:

 • Nevzdávajte sa a bojujte o prijatie Vášho dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, zvlášť ak máte ešte aj odporúčanie CŠPP.
 • Ponúknite škôlke, ak máte možnosť, pomoc pri zlepšení prostredia, ako aj s vybavením pomôcok, ktoré by dieťaťu so zdravotným znevýhodnením umožnili pobyt v materskej škole. Prípadne na začiatku môžete ponúknuť aj zapožičanie svojich vlastných pomôcok.
 • Personálne by si mohla materská škola pomôcť žiadosťou o asistenta učiteľa, ktorý by aspoň čiastočne pomáhal Vášmu dieťaťu. Asistenti však nie sú nárokovateľní a nie sú ani k dispozícii výhradne pre jedno dieťa.
 • Osobne oslovte poslancov miestneho zastupiteľstva v obci alebo v mestskej časti so žiadosťou o zabezpečenie financovania asistenta, prípadne inej formy pomoci učiteľom (pomocný pedagogický personál formou absolventskej praxe a podobne).

Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej MŠ po dohode so zriaďovateľom na dostupnom mieste. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí. Sú však mestá, kde je možné podať prihlášku skôr, preto je najlepšie skontaktovať sa s riaditeľom MŠ alebo odborom školstva na mestskom úrade, kde vám poskytnú presné informácie o vyťaženosti MŠ. Počet žiadostí nie je nijako obmedzený, môžete podať žiadosť aj do viacerých MŠ naraz.

Potrebné dokumenty o prijatie do MŠ:

 • Žiadosť o prijatie (MŠ ju väčšinou majú na vlastných webových stránkach)
 • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (zvyčajne je súčasťou žiadosti o prijatie)
 • Odporúčanie príslušného CŠPP alebo CPPPaP (väčšinou sa to vyžaduje u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované)
 • Vyjadrenie a odporúčanie odborného lekára (niekde to vyžadujú – informujte sa v danej MŠ)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

 • Ak riaditeľ MŠ prijme dieťa so zdravotným znevýhodnením na diagnostický alebo adaptačný pobyt a v rozhodnutí uvedie dĺžku tohto pobytu, ak sa po jeho uplynutí rozhodne pobyt dieťaťa v MŠ zrušiť, rodič sa nemá na čo odvolať.
 • Ak však v rozhodnutí je jasne napísané, že je dieťa prijaté do MŠ, následne nesmie byť vylúčené z odôvodnením, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu a deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania a ak vy ako zákonný zástupca nesúhlasíte s vylúčením – môžete sa odvolať.

Pozn. Ak nie je možné dieťa so zdravotným znevýhodnením umiestniť do MŠ v spádovej oblasti alebo niekde v okolí alebo do ŠMŠ, môžu rodičia požiadať o ambulantnú starostlivosť v Domove sociálnych služieb (DSS).

Zdroj: https://www.platformarodin.sk/

Informácie nájdete aj v iných článkoch, ako umiestniť dieťa v bežnej materskej škole a či je bežná škôlka tou lepšou voľbou.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *