Valné zhromaždenie 2023

Program Valného zhromaždenia OZ Downov syndróm konaného formou per rollam 19.8.2023 – 29.8.2023.

 1. Voľba volebnej komisie
 2. Správa za uplynulé funkčné obdobie
 3. Správa o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie
 4. Správa kontrolnej komisie
 5. Predstavenie kandidátov na členov
 6. Návrh na zmenu stanov

1. Voľba volebnej komisie

Kandidáti:

 • Viera Hendrychová
 • Barbora Václavíková

2. Správa o činnosti OZ Downov syndróm za uplynulé funkčné obdobie

ROK 2021

August 2021Registrácia OZ Downov syndrómom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní. (Stanovy)
September 2021Prvé komunitné stretnutia na Farme u Felixov a v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. (Link)
Október 2021Gaštanová party v Bratislave Workshop Ako sa nám darí prvý rok v škole Mini komunitné stretnutie v Zálesí Webinár Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život (aj) ľudí s Downovým syndrómom (Link)
 Vytvorenie projektu tútorstva – podporná sieť laických poradcov po celom Slovensku (Link)
 Kalendár na rok 2022 (Link)

ROK 2022

Január 2022Spustenie registrácie členov – prvý člen sa zaregistroval 9.1. Prvý workshop k zbieraniu 2% z daní na vlastné konto. (Link na registráciu)
Február 2022Webinár Ako a kde získať peniaze na rehabilitácie Druhý workshop k zbieraniu 2% z daní na vlastné konto. (Link)
Marec 2022Svetový deň Downovho syndrómu v kníhkupectve Panta Rhei Workshop ako pripraviť dieťa na inkluzívne vzdelávanie v škole (Link)
Apríl 2022Sánkovačka pod Tatrami Webinár Freya Ako na sexuálnu výchovu u ľudí s Downovým syndrómom Plávanie detí s Downovým syndrómom (Link)
Máj 2022Splav Malého Dunaja, opekačka s gulášom v Zálesí v lodenici
Jún 2022Pobyt pre malé deti v Piešťanoch v spolupráci s rehabilitačným centrom Axis (Link)
Júl 2022Stanovačka a komunitné stretnutie na Minifarme Lubina Rekondičný pobyt v hoteli Remata (Stanovačka, Rekondičný pobyt)
September 2022Hijó, heta na koníčku, Ranč Monty Štôla (Link)
Indiáni na Farme u Felixov (Link)
Ironman – 1. ročník triatlonového sústredenia v Modra (Link)
Október 2022Individuálne logopedické intervencie (v Axise)
December 2022Vianočný večierok DK Vajnory (Link)
 Kalendár na rok 2023 (Link)

ROK 2023

Február 2023Prednáška na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej
Marec 2023Svetový deň Downovho syndrómu Prednáška a diskusia na UKF v Nitre Prednáška na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante
Máj 2023Komunitné stretnutie Poklad na Striebornom jazere Galanta
Jún 2023Rekondičný pobyt v Dudinciach – 2. ročník triatlonu IRONMAN  
August 2023Valné zhromaždenie OZ Downov syndróm
Získané granty
 • Vy rozhodujete, my pomáhame TESCO – Plávanie detí s Downovým syndrómom
 • Nadácia SPP – Sánkovačka pod Tatrami
 • Nadácia DELL – Pobyt pre malé deti v Piešťanoch
 • Nadácia HB Reavis – Rekondičný pobyt v hoteli Remata
 • Nadácia VSE – Hijó, heta na koníčku na ranči Monty
 • Vy rozhodujete, my pomáhame TESCO – Hijó, heta na koníčku na ranči Monty
 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny – IRONMAN v Modre
 • Nadácia SPP – IRONMAN v Modre
 • Nadácia Volkswagen – logopedické intervencie
 • Vy rozhodujete, my pomáhame TESCO – Poklad na Striebornom jazere v Galante
 • Nadácia DELL – Rekondičný pobyt v Dudinciach, IRONMAN 2
Projekty, ktoré sme rozbehli:
 • Zbieranie 2 % z daní na svoje konto (momentálne si zbiera 94 ľudí s Downovým syndrómom)
 • Tútorstvo
 • Poradenstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania
 • Sexuálna výchova a intimita v živote ľudí s Downovým syndrómom
 • Zastrešujeme aktivity CVČ v Trstenej
Počet členov
 • 430 členov
 • 143 rodín

3. Správa o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie

 • Členské
  235 platcov dobrovoľného členského vo výške 2 270 € (priemerne 9,65 € na platiaceho, 15 € na rodinu).
 • 2% z daní (2 % zbiera 94 ľudí s Downovým syndrómom)
  Zozbierané 2% v roku 2022: 98 942 € 
  Zozbierané 2% v roku 2023: 162 406 €
  Spolu 261 348 €
 • Granty
  TESCO 3 900 € (3x 1300 €)
  SPP 5 000 € (3 000 € + 2 000 €)
  DELL 4 000 € (2 x 2 000 €)
  MPSVaR 4 480 €
  HB Reavis 2 000 €
  VOLKSWAGEN 2 500 €
  Spolu: 21 880 €

4. Správa kontrolnej komisie

Správa kontrolnej komisie o činnosti Občianskeho združenia Downov syndróm (ďalej len OZ DS) v období od 11/2021 do 07/2023. Kontrolu vykonávali členovia kontrolnej komisie(ďalej len KK) v zložení Andrea Kráľová (predsedníčka KK), Jana Vlková a Martina Adamcová. Úlohy a činnosť KK vychádza zo Stanov OZ DS, odst. IX, bod 5 kde sa uvádza: Kontrolná komisia kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Rady, ako aj hospodárenie Občianskeho združenia.

Kontrolná komisia sa stretla v priebehu roka 2022 2x a 1x v roku 2023. Hlavným cieľom OZ DS je pomoc rodinám detí s Downovým syndrómom, členovia OZ DS majú možnosť zbierať 2% z už zaplatených daní. OZ DS má na svoju činnosť vytvorený vlastný program, kde sa evidujú všetky príjmy a výdaje OZ DS, dary, dotácie, granty a pod. Kontrolná komisia sa zamerala na kontrolu príjmu a využívania 2%, náhodne sa vybrali niektorí členovia OZ DS a skontrolovali sa vyhlásenia a potvrdenia od zamestnávateľov či spĺňajú všetky potrebné náležitosti, ďalej sa kontrolovali predfaktúry a faktúry. Okrem toho sa KK zamerala aj na kontrolu dokumentácie a faktúr z jednotlivých pobytov, ktoré OZ DS v priebehu daného obdobia organizovala. Skontrolovalo sa využitie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, granty a finančné príspevky z nadácií spoločností, dary.

Kontrolou vybraných projektov, ktoré boli podporené finančným príspevkom neboli zistené žiadne nedostatky. Spoločnostiam, ktoré poskytli OZ Downov syndróm finančný príspevok bola vždy po ukončení projektu zaslaná záverečná správa s podrobným rozpisom, ako boli finančné prostriedky využité. Kontrolná komisia skonštatovala, že takmer všetky účtovné operácie sú vykonávané cez bankové účty, vedené v Slovenskej sporiteľni a FIO banke v súlade s platnými rozhodnutiami predsedníctva OZ DS a v súlade s platnými zákonmi a predpismi SR.

Občianske združenie OZ Downov syndróm pôsobí v súlade so svojimi stanovami, a to hlavne v organizovaní rekondičných pobytov (táborov, kempov, rodinných pobytov), jednodňových spoločenských akcií s cieľom uspokojovania sociálnych potrieb, zdravého napredovania a vývinu ľudí s Downovým syndrómom. OZ Downov syndróm podporuje vzájomné stretávanie sa, kontakty rodín a výmenu skúseností medzi rodinami, budovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi s Downovým syndrómom, rozvíja pohybovú prípravu, prispieva k rozvoju motoriky, obratnosti a telesnej zdatnosti, k zdravému telesnému a psychickému vývinu osobnosti.

Do konca roka 2023 je plánovaný pobyt na farme u rodiny Félixovcov, pobyt pre rodiny v Zuberci a na Ranči Monty v Tatrách, Vianočný večierok, tlač a distribúcia kalendárov 2024, dali sa vyrobiť náramky so znakom Downovho syndrómu.

Kontrolná komisia vykonávala svoju činnosť v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi .

Kontrolná komisia ďakuje Rade OZ Downov syndróm aj všetkým dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc a ochotu a prínos pre Občianske združenie OZ Downov syndróm. Zároveň chceme poďakovať aj organizáciám a spoločnostiam, ktoré nás za uplynulé obdobie podporili finančne alebo materiálne.

Za kontrolnú komisiu

Andrea Kráľová
predseda KK

Jana Vlková
Martina Adamcová

5. a) Predstavenie kandidátov na členov kontrolnej komisie

Kontrolná komisa OZ Downov syndróm v uplynulom funkčom období pracovala v tomto zložení:
Andrea Kráľová (predsedníčka)
Jana Vlková
Martina Adamcová

Kandidáti na členov Kontrolnej rady OZ Downov syndróm pre budúce funkčné obdobie:

Andrea Kráľová
Ahojte, 
Volám sa Andrea Kráľová a som mamou päťročnej dcéry Lucie s Downovým syndrómom. V OZ Downov syndróm pôsobím ako dobrovoľník a predseda kontrolnej komisie. Okrem kontroly 2%, ktoré zbierate cez OZ Downov syndróm a s tým súvisiacou činnosťou som pomáhala so zabezpečením tlače a distribúcie kalendárov, s reklamnými taškami a tričkami. Rada by som pokračovala v tejto činnosti v rámci rady OZ Downov syndróm a bola nápomocná aj pri pobytoch alebo víkendových akciách, pomohla rozbehnúť  projekt Tútori,  ale nebránim sa ani inej pomoci. S mnohými z vás som v kontakte aj súkromne, kde sa snažím vždy poradiť, pomôcť alebo nasmerovať správnym smerom. Ďakujem za vašu dôveru.

Jana Vlková
Čas beží a keďže som členkou kontrolnej komisie nášho OZ. Aj keď nie som moc dobrý rečník ale za to som dobrý poslucháč a kde viem pomôcť alebo prispieť dobrou radou, tak s nefalšovanou radosťou aj pomôžem alebo poradím. A tak by som aj na ďalšie obdobie rada predĺžila svoju kandidatúru a ostala v kontrolnej komisií. Teším sa na spoluprácu.

Eva Kuníková
Ahoj, volám sa Eva Kuníková a som matkou troch synov, z ktorých najmladší Marek má Downov syndróm. Pracujem ako zástupkyňa riaditeľa ZŠ a mám teda skúsenosti s organizáciou rôznorodých akcií, s písaním a realizáciou projektov, so zabezpečovaním vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami v inkluzívnom prostredí. Tieto svoje skúsenosti by som chcela ponúknuť pri aktívnej pomoci v našom OZ a preto kandidujem za členku kontrolnej rady. Zároveň si uvedomujem veľké rozdiely v možnostiach rozvoja a terapií v rôznych regiónoch Slovenska a preto chcem byť hlasom nášho oravského regiónu.

5. b) Predstavenie kandidátov Rady OZ Downov syndróm

Rada OZ Downov syndróm v uplynulom funkčnom období pracovala v tomto zložení:

Pavol Štugel, predseda
Eva Ščerbáková, podpredsedníčka
Lýdia Hrubcová
Ján Novožilov
Veronika Plesníková
Žaneta Truplová
Eňa (Emília) Vargová

Kandidáti na členov Rady OZ Downov syndróm pre nadchádzajúce funčné obdobie:

Lýdia Hrubcová
Ahoj, volám sa Lýdia. V rade OZ som už druhý rok a rozhodla som sa opäť kandidovať za jej člena. Snažím sa pomôcť s čím viem. S organizáciou príležitostných akcií, s plagátmi,  s diplomami,  s dvomi percentami… ale najviac sa venujem organizácií komunitných malých stretnutí u nás na Orave. Pre rodiny z blízkeho ale aj širšieho okolia pripravujem pravidelné aktivity pre deti s DS v Centre voľného času Trstená. Snažím sa vždy nájsť a osloviť nových rodičov a priviesť ich k nám do našej malej komunity a zároveň do veľkej celoslovenskej komunity OZ Downov syndróm.  Zapájam sa do rôznych projektov, vďaka ktorým si dokážeme pomôcť rôznym edukačným a športovým materiálom. Absolvujem rôzne vzdelávacie kurzy, ktorých cieľom je rozvíjať potenciál detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením. Sama mám syna s DS, žijeme bežný život v päť člennej rodine v Trstenej. Nemáme tu veľa možností na rôznorodé terapie, ale máme možnosť zapájať sa do všetkého s bežnými deťmi a to je pre nás neskutočne dôležité. Mojím cieľom je podpora a tvorba inklúzínej spoločnosti. 

Eva Madarászová
Som mama dvoch úžasných dcér – Evky (11 r.) a Tamarky (4,5 r). Spolu s manželom bývame v Galante. Pamätám sa na moment, keď sme sa s manželom rozhodli ešte pre jedno dieťa. Vtedy Evka sedela vzadu v aute, všetci sme boli veselí, na niečom sme sa smiali a predstavovali sme si, aké to bude, keď budú vzadu dve (áno, aj druhé som chcela dievčatko) a budú si tam štebotať… Pocítila som obrovský nával lásky a želala som si mať ešte viac lásky. Ani sme sa nenazdali a už som bola „v tom“. Tehotenstvo prebehlo bez problémov, i keď bola Tami mierne menšia. Termín pôrodu mi vychádzal niekedy tesne pred Vianocami. Nechcela som byť na Vianoce v nemocnici. Tamuška moje pocity asi intenzívne vycítila, tak sa narodila o mesiac skôr 21. novembra. No čo Vám poviem, poslúchla ma. Prvotné šoky z Tamarkinej diagnózy sme rozdýchali a s manželom sme si povedali, že spravíme všetko pre to, aby sa mohla začleniť medzi bežné deti. Vtedy som si povedala, že chcem pomáhať aj iným. Neviem síce ako, ale chcem. Nakoniec som sa stala aktívnou členkou občianskeho združenia Downov syndróm. Odpovedám na vaše otázky ohľadne zbierania 2%, kontrolujem dokumenty, zorganizovala som komunitné stretnutie a pomáham všade, kde treba. Chcela by som rozbehnúť program „Tútori“, keďže aktívne komunikujem s novými rodičmi, ktorí zistili, že ich dieťatko má Downov syndróm. Som s nimi v kontakte od prvej chvíle, keď im DS bol diagnostikovaný a na základe vlastnej skúsenosti sa im snažím vysvetliť, že ich život nekončí, ale naopak, môže získať úplne nový rozmer. Medzitým sa učím od skúsenejších, aby som mohla byť v budúcnosti ešte väčším prínosom. Rada by som odbúrala všetky zbytočné prekážky, ktorým rodičia musia čeliť. Mám tým na mysli neustále dokazovanie diagnózy DS na úradoch, zbytočné behačky od jedných dverí k druhým kvôli prijatiu dieťaťa do škôlky atď. Ono sa to musí zmeniť! Všetkým by som chcela odkázať, že Downov syndróm nie je taký strašiak, ako sa na začiatku zdá. Je to len strach z neznáma. Plakať je normálne, no ja by som už neplakala. Som šťastná, že Tami si vybrala za rodičov práve nás. Učí ma byť lepšou mamou, na svet sa pozerám úplne inak. Neriešim všetky malichernosti, teším sa na život s Tamarkou. Pretože je to splnený sen, dievčatko, ktoré nám dodá do života ešte viac lásky.

Veronika Plesníková
Svoju kandidátku do OZ Downov syndróm predkladám z dôvodu, že chcem byť naďalej užitočná. Rada by som pokračovala v aktivitách, ktoré som robila doteraz. To znamená – spravovanie sociálnych sietí, administrovanie webovej stránky, písanie grantov, vytváranie grafiky, sledovanie aktuálneho diania, písanie textových výstupov a aj organizovanie aktivít. Fotenie trošku ustúpilo do pozadia, ale rada by som sa k nemu vrátila. Som jednoznačný zástanca inklúzie, ako aj toho, že je potrebné meniť vnímanie spoločnosti, ktorá stále vníma skôr hendikep ľudí so zdravotným znevýhodnením, ako ich schopnosti. Rada pracujem v tíme ľudí, ktorí chcú veci v záujme komunity posúvať vpred, lebo iba tím môže vecami hýbať.

Eva Ščerbáková
O Downovom syndróme som pred narodením nášho syna Mateja už čo-to vedela. S údivom som sledovala napredovanie Johanky, dcéry mojej spolužiačky. Jej pomocnú ruku som prijala už v pôrodnici. S istotou ma ubezpečila, že to nebude až také zlé, ako sa na prvý pocit zdá. Johanka je šikovné a integrované dievčatko, ktoré je naším vzorom. Mám ekonomické vzdelanie a prax v pripomienkovaní daňových zákonov. Nikdy mi nenapadlo, že moje pracovné skúsenosti využijem počas rodičovskej dovolenky. Pripomienkovala zákon o peňažných príspevkoch a kompenzáciách a aj školský zákon. Bola to pre mňa výzva načrieť aj do iného zákona, pretože sa nás vďaka Matejovi jeho znenie bytostne dotýka. Spolu s manželom niekoľko rokov pôsobíme ako dobrovoľníci v občianskom združení, kde sa naše dve staršie dcéry venujú lukostreľbe. Naučila som sa tam, ako získať financie pre podporu aktivít s deťmi. Mám skúsenosti s projektami pre získanie grantov, dotácií a so zbieraním, či čerpaním 2%. O tieto skúsenosti som podelila aj v občianskom združení OZ Downov syndróm. Naďalej chcem prispievať dobrovoľníckou činnosťou. Narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením ovplyvnilo moje smerovanie. Nakoľko mám pedagogické minimum, rozhodla som sa absolvovať rozširujúce štúdium – kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna pedagogika na UK v Bratislave. Táto kvalifikácia mi umožnila zmeniť zamestnanie. Toho času pôsobím ako pedagogický asistent na strednej odbornej škole. Súčasne sa ďalej vzdelávam v Platforme rodín so zdravotným znevýhodnením a teším sa, že ako laický poradca budem ešte viac nápomocná novým rodinám. Od začiatku našou túžbou bolo syna Mateja integrovať a čiastočne tak prispieť k zmene stále skostnatenej spoločnosti. Tešíme sa, že od 3 rokov navštevuje bežnú obecnú materskú škôlku. Sme za túto možnosť vďační a veríme, že sa nám podarí robiť osvetu aj naďalej. Že svojou prítomnosťou budeme vplývať na myslenie nášho okolia a komunitu našej obce aj počas primárneho vzdelávania. 

Pavol Štugel
V Rade OZ Downov syndróm by som sa rád zameral na prácu s rodinami (rodičmi, rodinnými príslušníkmi) ako aj novými rodičmi v rámci projektu „tútori“ na ktorých sme počas  prvého obdobia nenašli dostatočný priestor. Podmienky pre ľudí s DS sa za posledné obdobie výrazne zlepšili, či už sa jedná o prijímanie do bežných škôlok, škôl ako aj možnosti terapií, stravovania a vzdelávania. Je však rodičom vhodné ukázať tieto možnosti, ich práva a cestu rodičovstva podporujúceho inklúziu a plnohodnotný život dieťaťa. V rámci projektu zbierania dvoch percent vidím ešte veľký priestor na zlepšenie preto by som sa zameral aj na túto oblasť. Samozrejme rád pomôžem aj s operatívnymi činnosťami „na pozadí“ ako tvorba kalendáru, videí, občasného fotenia a úpravy web stránky…

Lenka Štofíková
Ahojte, volám sa Lenka a som mamou dvojročného Riška. O Riškovej výnimočnosti sme sa dozvedeli, až keď sa narodil. Bolo to náročné obdobie, ale Riška by sme nevymenili za nič. Do Rady OZ som sa rozhodla kandidovať preto, lebo v tomto OZ som spoznala veľa úžasných ľudí, ktorí nám pomáhali zvládať náročné obdobia. Rada sa učím nové veci a toto je pre mňa ďalšia zaujímavá výzva. Preto by som chcela aj naďalej pomáhať svojou činnosťou pri riešení 2% alebo pri mnohých ďalších činnostiach, ktoré pomáhajú rozvíjať toto OZ a hlavne pomáhať rodičom zvládať nové a náročné situacie.

Emília Vargová
Opätovne kandidujem do Rady OZ Downov syndróm. Moje doterajšie pôsobenie v OZ bolo hlavne oblasti pomoci poradenstva a praktickej podpory členov komunity zameranej na rozvoj pomoci rodičom v oblasti školstva a komunikácie s externým prostredím. Ďalej to bola podpora v mentálnej  a športovej  oblasti osobnosti dieťaťa. Súčasne som zastrešila v tomto kalendárnom roku 21. marec Svetový deň Downovho syndrómu, kde som spolu s členmi OZ na pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre úspešne prezentovala život a potreby ľudí s DS. Súčasne sme ako rodina aktívne pomohli s vybavením sponzorských darov pre deti. V nasledujúcom období ďalšej činnosti OZ ponúkam pomoc v oblastiach, ktoré vyššie popisujem. Naďalej ponúkam pomoc v oblasti komunikácie so Špeciálnymi olympiádami Slovensko a spoluprácu a koordináciu s OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

6. Návrh na zmenu stanov

 1. Združovať ľudí s Downovým syndrómom, ich príbuzných, priateľov a odborníkov, pracujúcich pre ľudí s Downovým syndrómom a umožňovať im  zmysluplnú spoluprácu a vzájomnú podporu.
 2. Pomáhať rodičom/príbuzným detí so základnou diagnózou Downov syndróm, ale predovšetkým ľuďom s touto diagnózou samotným od narodenia až po seniorský vek.
 3. Podporovať plnenie funkcií rodiny a predchádzať negatívnym javom v rodine, podporovať aktivity alebo činnosti špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom s diagnózou Downov syndróm.
 4. Poradenstvo a podpora pre budúce mamičky a rodiny, a to od chvíle keď je u bábätka vyslovené podozrenie na Downov syndróm.
 5. Podporovať nové rodiny, ktorým sa narodí dieťatko s Downovým syndrómom.
 6. Rozvíjať a realizovať aktivity na podporu včasnej intervencie v oblasti vývoja detí v rannom veku.
 7. Zabezpečovať pobyty a služby s nimi súvisiace, a to rehabilitačné, rekondičné, kúpeľné i liečebné pobyty v rôznych centrách, s cieľom absolvovať pobytové aj  ambulantné terapie rôzneho typu napríklad:  elektroterapia, magnetoterapia, ultrazvuková terapia, oxygenoterapia, termoterapia, manuálna terapia, Bobath koncept, Vojtova metóda, masáž, kanisterapia, hipoterapia, delfínoterapia, hydroterapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, tomatis, EEG biofeedback, snoezolen, integratívna terapia, senzorická integrácia, svetelná terapia (Bioptron), logopedická starostlivosť,  špeciálnopedagogické terapie a psychologické poradenstvo.
 8. Získavať, podporovať a rozvíjať nové efektívne metodiky pre výchovu a vzdelávanie ľudí s Downovým syndrómom, byť podporou rodičom a priateľom detí s diagnózou Downov syndróm prostredníctvom edukačných materiálov, pomôcok a vzdelávacích aktivít. 
 9. Získavať, rozvíjať a vykonávať zdravotné poradenstvo a výživové poradenstvo zamerané na špecifiká zdravia a stravovania ľudí s Downovým syndrómom, zabezpečovať ochranu a podporu zdravia, prevenciu, liečbu.
 10. Poskytovať poradenstvo v oblasti legislatívy týkajúcej sa sociálnych dávok a kompenzácií pre ľudí s Downovým syndrómom.
 11. Získavať, rozvíjať a vykonávať psychologické poradenstvo s cieľom podpory zdravia a rovnocenného začlenenia ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.
 12. Podporovať aktivity súvisiace s integráciou a inklúziou ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti, pomáhať pri integrácii v rámci všetkých stupňov vzdelávania. V prípade integrácie detí do súkromných jaslí a škôlok, podporovať aj finančne podľa možností združenia, a to najmä z poukázaného podielu dane.
 13. Poskytovať ľuďom s Downovým syndrómom z poukázaného podielu dane aj inú sociálnu pomoc, ktorá podporí psychomotorický a psychosociálny vývin a celkové napredovanie, a ktorá zabezpečí integráciu a inklúziu ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.
 14. Pomáhať pri hľadaní a vytváraní pracovných príležitostí v spolupráci so samosprávou, zamestnávateľmi a inými OZ i v rámci voľnočasových aktivít.
 15. Vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí s Downovým syndrómom v rámci občianskeho združenia.
 16. Organizovať rehabilitačné a rekondičné pobyty (tábory, kempy, rodinné pobyty), jednodňové spoločenské akcie s cieľom uspokojovania sociálnych potrieb, zdravého napredovania a vývinu ľudí s Downovým syndrómom. Podporovať vzájomné stretávanie sa, kontakty rodín a výmenu skúseností medzi rodinami, budovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi s Downovým syndrómom.
 17. Rozvíjať pohybovú prípravu ľudí s Downovým syndrómom, prispievať k rozvoju motoriky, obratnosti a telesnej zdatnosti, k zdravému telesnému a psychickému vývinu osobnosti.
 18. Organizovať športové dni, športové sústredenia a turistické podujatia s cieľom podpory zdravého životného štýlu a podpory motivácie k plnohodnotnému využívaniu voľného času.
 19. Venovať sa výchovno-vzdelávacej činnosti a organizovať vzdelávacie podujatia: semináre, workshopy, konferencie, diskusie, prednášky či tvorivé dielne za účelom za účelom pomoci ľuďom s Downovým syndrómom a ich rodinám.
 20. Rozvíjať kultúrno-spoločenský život ľudí s Downovým syndrómom.  
 21. Podporovať rôzne ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne života ľudí a rodín s Downovým syndrómom.
 22. Realizovať publikačnú činnosť zameranú na vydávanie a distribúciu propagačných a edukačných materiálov.
 23. Realizovať tvorbu ročného kalendára s vlastnými fotografiami ľudí s Downovým syndrómom za účelom ich zviditeľnenia v spoločnosti a aj propagácie združenia medzi lekármi, pedagógmi a inými združeniami.
 24. Participovať na tvorbe novej legislatívy prostredníctvom pripomienkovania zákonov, týkajúcej sa základných ľudských práv, vzdelávania, pracovných podmienok, osobnej, školskej, pracovnej asistencie a sociálnej podpory pre ľudí s Downovým syndrómom v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 25. Prezentovať a zviditeľňovať ľudí s Downovým syndrómom smerom k intaktnej spoločnosti.
 26. Budovať vzťahy so samosprávou, inštitúciami a súkromným sektorom za účelom uskutočňovania cieľov združenia.
 27. Vykonávať hospodársku činnosť v súlade s cieľmi OZ. Propagovať občianske združenie a jeho aktivity, tvorba reklamy a inej hospodárskej činnosti za účelom získania vlastných zdrojov pre chod združenia.
 28. Poskytovať pomoc a poradenstvo v rámci činnosti iných OZ za dohodnutú odmenu. Koordinácia aktivít členov združenia s ďalšími subjektmi.
 29. Vykonávať aktivity pre získanie dotácií, darov, grantov. Výpomoc iným OZ v tejto oblasti. Spolupráca so slovenskými a zahraničnými združeniami v súlade s cieľmi OZ. Pomoc pri organizovaní a financovaní aktivít iných OZ, ktoré sú v súlade so stanovami samotného združenia.

Hlasovať môžeš tu: https://forms.gle/rWMcsGuw2JTFc4Z79

(K hlasovaniu budeš potrebovať 4 miestny kód, ktorý si obdržal emailom).