Príspevok na kúpu auta

Príspevok na kúpu auta slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb). Peňažný príspevok sa poskytne, ak: je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu […]

Predĺžená rodičovská dovolenka

Čo je rodičovský príspevok? Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Vypláca ho príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Termíny ako „predĺžená“ rodičovská dovolenka alebo „predĺžený“ rodičovský príspevok zákon nepozná. Je to hovorový termín. Rodičovská dovolenka, ktorej účelom je prehĺbenie starostlivosti o dieťa, sa v zásade poskytuje do […]

Príspevok na diétne stravovanie

Ide o príspevok na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu, pričom zákon rozlišuje 3. skupiny diét. Ochorenia sú presne definované v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. Výška peňažného príspevku je mesačne: 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 39,88 € pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine, 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú […]

Som v predškolskom veku (mám 3-6 rokov)

V tomto období dochádza k rozvoju motoriky, reči, myslenia, pamäte, predstavivosti, sebaovládania a schopnosti presadiť sa. Charakteristická je potreba detského kolektívu. Hlavnou náplňou je hra, ktorá má vplyv na celkový rozvoj osobnosti, rozvíja vnímanie (farby, veľkosť, tvar), pamäť a pozornosť (básničky, riekanky, rozprávky, piesne). Je to  obdobie otázok „prečo?“, v ktorom do popredia vystupuje obrovská fantázia a predstavivosť dieťaťa. Kompenzácie […]

Peňažný príspevok na hygienické potreby (na plienky)

Zo skúsenosti vieme, že s vybavovaním treba začať až po 3. roku života dieťatka, skôr do ÚPSVaR neschváli. Požiadať o túto kompenzáciu môžete vtedy, ak má dieťa ochorenie uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP – v našom prípade to môžu byť kožné ochorenia alebo inkontinencia III. stupňa. Peňažný príspevok sa neposkytuje: […]

Ako umiestniť dieťa do bežnej škôlky

Vaše dieťatko dospelo do veku, keď preň hľadáte vhodnú škôlku. Nástup do škôlky za žiadnych okolností neodkladajte. Vaše dieťatko do škôlky patrí. Zaradené do bežného kolektívu získa veľa nových podnetov, bude rozvíjať sociálne zručnosti a rovesníci ho v jeho vývoji budú ťahať vpred. Asi najprv zvažujete, či škôlku špeciálnu alebo radšej tú bežnú. Zvažujte všetky klady a zápory […]

Play Wisely

Play Wisely je unikátny systematický program pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov. Podporuje rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity. Používa inovatívne nástroje (kognitívne karty, Metódu smerovej orientácie, pevnú štruktúru lekcií, Montessori pomôcky). Lekcie Play Wisely je intenzívne strávených 30 minút plných radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj dieťaťa. Predstavuje podnetnú […]